หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ เก่งจัดการงานและพัฒนาทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill for People Development & Work Smart)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ เก่งจัดการงานและพัฒนาทีม (Supervisory Skill for People Development & Work Smart)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ น้องทำงานไม่เสร็จ งานเราเองก็เยอะ....ไม่รู้จะทำอย่างไรดี”
“ งานมีแต่ปัญหา...เราแก้คนเดียวคงไม่ไหว”
“ในทีมมีแต่คนไม่ค่อยเก่ง.....แล้วทีมเราจะสำเร็จได้อย่างไร” 

 พฤติกรรมหรือคำพูดที่หัวหน้างานแต่ละคนแสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าหัวหน้างานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อเป้าหมายและทีมงานที่รับผิดชอบอยู่จึงมีความสำคัญเช่นกัน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย 
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ 
เป้าหมายที่หัวหน้างานแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ ย่อมมีโอกาสเผชิญทั้งปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทักษะการคิดเพื่อวางแผนพิชิตเป้าหมายและการจัดการปัญหา การตัดสินใจเพื่อให้งานที่รับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายจึงสำคัญสำหรับหัวหน้างาน 
หัวหน้างานทำงานผ่านคน(ทีมงาน) ดังนั้นความสามารถของพนักงานที่หัวหน้างานดูแลอยู่จึงมีความสำคัญ ทักษะการสอนงานที่สอดคล้องกับพนักงานแต่ละลักษณะ แต่ละสถานการณ์จึงต้องมีความสอดคล้องเช่น
       พนักงานขาดความรู้....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทคุณครู
       พนักงานขาดทักษะในงานที่ทำ...หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทผู้ฝึกสอน
       พนักงานเผชิญปัญหาและอยากได้คำแนะนำ....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทที่ปรึกษา
       พนักงานมีความคิดเชิงลบ.....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทโค้ช
 หากหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทบาท จะช่วยให้การพัฒนาทีมงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความขัดแย้งลงได้


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน 
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแก่นสำคัญของคำว่า”คน” และมีเทคนิคในการพัฒนาคนให้เขาใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน 
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ 
       หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ 
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ? 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : สร้างแนวทางในการพัฒนาตามสไตล์ของตัวเอง 

 PART 2 : หัวหน้างานในฐานะผู้นำเพื่อพิชิตเป้าหมายในงาน 
       ความเหมือนและความต่างของหัวหน้ากับผู้นำ 
       สร้างแนวคิดของการเป็นผู้นำที่ดี 
       เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนสำหรับผู้นำ 
       เทคนิคการกระตุ้นจูงใจทีมงานให้อยากพิชิตเป้าหมาย 
       Workshop: ประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง
 PART 3 : การพัฒนาตนเองให้เป็นนักแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสินใจ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์และสร้างSolutionเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       กระบวนการในการตัดสินใจอย่างมีระบบ 
       กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 PART 4 : เทคนิคการสอนงานด้วยรูปแบบต่างๆ 
       เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์ 
       เทคนิคการ Mentoring ให้ปรับตัว 
       เทคนิคการ Consulting ให้ทีมงานได้แนวทางแก้ปัญหา 
       เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน 
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
       กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
ผู้ควบคุมงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม