หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / หัวหน้างานยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง องค์กรใดมีความพร้อมเรื่องคน องค์กรนั้นถือว่ามีชัยชนะไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว สิ่งที่องค์กรต้องทำต่อไปคือทำอย่างไรให้คนของเรามีความรู้ ทักษะ และความสามารถ นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร และบุคคลากรที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมและขับเคลื่อนให้องค์กรประสบผลสำเร็จแทนผู้บริหารคือ “หัวหน้างาน” หากองค์กรใดไม่ฝึกอบรม พัฒนา และให้ความสำคัญกับบุคลากรกลุ่มนี้น้อย การขับเคลื่อนขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ยาก และยิ่งองค์กรเติบโตยิ่งมีการแข่งขันมากเท่าใดปัญหายิ่งเพิ่มทวีคูณ เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติได้เอง หรือดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับล่างได้ทั่วถึง การบริหารคน บริหารงาน และบริหารทรัพยากรอื่นที่มีอยู่ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานเป็นหลัก ผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงาน และหัวหน้างานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อให้สามารถทำงานแทนผู้บริหารได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือทำงานให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีกลยุทธ์ แผนงาน การประเมินผล และตัวชี้วัด (KPI) เป็นตัววัดผลสำเร็จ หรือความสามารถ (Competency) ของหัวหน้างาน หรือผลสำเร็จขององค์กร เช่น ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น ของเสียลดลง คุณภาพสินค้าดีขึ้น ลูกค้าเชื่อถือมากขึ้น มี Order มากขึ้น พนักงานมีความรู้ความชำนาญในงานมากขึ้น คุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น การเข้า-ออกลดลง พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เกิดการเรียนรู้ รู้จักคิด ปรับปรุงงาน หาประสบการณ์ และนำเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับพนักงานกลุ่มและเสริมเขี้ยวเล็บ เพิ่มอาวุธทางปัญญา โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่”

วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง หน่วยงาน และบริษัท 
2. เพื่อให้หัวหน้างานได้ ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขจากปัญหาจริง เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปปรับใช้ให้งานบรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท 
3. เพื่อสร้างบุคคลากรระดับหัวหน้างานของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัท และสถานะการณ์ของการแข่งขัน ตลอดถึงเตรียมบบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ภาพรวมของการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดของหัวหน้างานยุคใหม่ 
 หลักการบริหารคน บริหารงาน และบริหารทรัพยากร 
 ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
 ภาวะผู้นำ 
 การสื่อสารเพื่อความสำเร็จของงาน 
เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงาน 
หลักการสอนและแนะนำงาน 
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน 
กรณีศึกษาหัวหน้างานที่ดีหัวหน้างานที่เลว 
ถามตอบ

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยาย/Case study/VDO/work shop/ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำนวนไม่เกิน 40 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานทักษะผู้นำภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น