หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ (Professional Supervisor)

อ. พัทธนันท์ หางาม

(วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวหน้างานระดับต้นเป็นตัวแทนผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการในการควบคุมดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานระดับต้น นอกจากเก่งงานแล้วต้องเก่งคิดและเก่งคน 
   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน พัฒนาทักษะในการสื่อสาร พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน รวมทั้งพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานระดับต้น
สามารถรายงาน แจ้งข่าวสารและให้คำปรึกษา ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้
สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะภาวะผู้นำ ในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล และสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรได
 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ การวิเคราะห์งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เพิ่มทัศนคติด้านบวก กับองค์กร…การทำงานเป็นทีม และการบริหารงาน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หัวหน้างานกับการพัฒนาตนเองคุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงานสร้างความคิดอย่างมีตรรกะ 
       ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
2. ภาวะผู้นำ ของหัวหน้างาน
3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์
4. หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

       การทำงานเชิงรุก
       การตั้งเป้าหมาย
       การวางแผนงาน
       สร้างลูกน้องให้เก่งและเป็นงาน
       การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       การทำงานเป็นทีม และจูงใจให้ลูกน้องทำงาน

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย 
เกม กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานกลุ่ม
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานระดับต้น  
พนักงานที่กำลังจะได้โปรโมทเป็นหัวหน้างานระดับต้น 

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม