หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Professional Supervisor)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวหน้างานระดับต้นเป็นตัวแทนผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการในการควบคุมดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานระดับต้น นอกจากเก่งงานแล้วต้องเก่งคิดและเก่งคน 
   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน พัฒนาทักษะในการสื่อสาร พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน รวมทั้งพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานระดับต้น
สามารถรายงาน แจ้งข่าวสารและให้คำปรึกษา ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้
สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะภาวะผู้นำ ในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล และสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรได
 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ การวิเคราะห์งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เพิ่มทัศนคติด้านบวก กับองค์กร…การทำงานเป็นทีม และการบริหารงาน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หัวหน้างานกับการพัฒนาตนเองคุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงานสร้างความคิดอย่างมีตรรกะ 
       ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
2. ภาวะผู้นำ ของหัวหน้างาน
3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์
4. หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

       การทำงานเชิงรุก
       การตั้งเป้าหมาย
       การวางแผนงาน
       สร้างลูกน้องให้เก่งและเป็นงาน
       การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       การทำงานเป็นทีม และจูงใจให้ลูกน้องทำงาน

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย 
เกม กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานกลุ่ม
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานระดับต้น  
พนักงานที่กำลังจะได้โปรโมทเป็นหัวหน้างานระดับต้น 

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม
วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานSupervisorภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น