คอร์สฝึกอบรม หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองและทีมงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผลการปฏิบัติงานที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ทีมงานสร้างผลงานที่ดี โดยผ่านการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาจากหัวหน้างาน ทำให้หัวหน้างานต้องเก่งใน 3 เรื่อง

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน) โดยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจน มอบหมายงานและสื่อสารกับทีมงาน พร้อมกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้ตามเป็นเป้าหมายที่กำหนด

การพัฒนาคนในฐานะโค้ช สร้างผลงานที่ดี เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หัวหน้างานควรมีความพร้อมในการใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรในแต่ละระดับ และขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเป็น “หัวหน้างาน 3 เก่ง” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาและการแสดงบทบาทสมมติด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดของหัวหน้า 3 เก่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้นำที่ดี
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นผู้นำ 3 เก่งของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน)
       การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน (Planning for Target)
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
       การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Awareness)(เก่งคน)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
       กรณีศึกษา : การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Coaching for High Performance) (เก่งโค้ช)
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
       บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานภาวะผู้นำการบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น