หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองและทีมงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผลการปฏิบัติงานที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ทีมงานสร้างผลงานที่ดี โดยผ่านการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาจากหัวหน้างาน ทำให้หัวหน้างานต้องเก่งใน 3 เรื่อง

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน) โดยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจน มอบหมายงานและสื่อสารกับทีมงาน พร้อมกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้ตามเป็นเป้าหมายที่กำหนด

การพัฒนาคนในฐานะโค้ช สร้างผลงานที่ดี เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หัวหน้างานควรมีความพร้อมในการใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรในแต่ละระดับ และขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเป็น “หัวหน้างาน 3 เก่ง” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาและการแสดงบทบาทสมมติด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดของหัวหน้า 3 เก่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้นำที่ดี
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นผู้นำ 3 เก่งของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน)
       การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน (Planning for Target)
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
       การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Awareness)(เก่งคน)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
       กรณีศึกษา : การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Coaching for High Performance) (เก่งโค้ช)
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
       บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานภาวะผู้นำการบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น