หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองและทีมงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผลการปฏิบัติงานที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ทีมงานสร้างผลงานที่ดี โดยผ่านการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาจากหัวหน้างาน ทำให้หัวหน้างานต้องเก่งใน 3 เรื่อง

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน) โดยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจน มอบหมายงานและสื่อสารกับทีมงาน พร้อมกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อให้สามารถสร้างผลงานได้ตามเป็นเป้าหมายที่กำหนด

การพัฒนาคนในฐานะโค้ช สร้างผลงานที่ดี เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หัวหน้างานควรมีความพร้อมในการใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรในแต่ละระดับ และขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเป็น “หัวหน้างาน 3 เก่ง” และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาและการแสดงบทบาทสมมติด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดของหัวหน้า 3 เก่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       กรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้นำที่ดี
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นผู้นำ 3 เก่งของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน)
       การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน (Planning for Target)
       การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
       การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Awareness)(เก่งคน)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
       บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
       กรณีศึกษา : การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Coaching for High Performance) (เก่งโค้ช)
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
       บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง