หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา - หลักสูตร 1 วัน

(Lifelong Learning Organization)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา ที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยากมากขึ้น องค์กรต้องมีการพัฒนา และปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น องค์กรต้องพัฒนาตนเองเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะแบ่งปัน และพร้อมที่จะเติบโต ผ่านกระบวนการต่างๆ มีเครื่องมือหลายอย่างที่จะนำมาสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องสมองไหล จากการเกษียณอายุ การลาออก ย่อมมีผลต่อองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือส่งต่อ ดังนั้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้สามารถจัดการองค์ความรู้และทักษะต่างๆ รวมถึงทัศนคติต่างๆ ให้มีการส่งต่อให้กับบุคลากรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้องค์กรสามารถนำความรู้ ทักษะที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
3. เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความจำเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Life Long Learning”
2. เครื่องมือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น The Fifth Discipline, SECI model
3. Dialogue กับการจัดการองค์ความรู้
4. Growth Mindset กับการเรียนรู้
5. การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ในการเรียนรู้สิ่งใหม่

แนวทางการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรม: ใช้เทคนิคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Facilitator and Coaching ผ่านรูปแบบบรรยาย : เรียนรู้จากกรณีศึกษา : กลุ่มอภิปรายและทำกิจกรรมจากกรณีตัวอย่าง (Dialogue) (10:20:70)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth Mindsetการเรียนรู้Organization

แสดงความคิดเห็น