หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ต้องมีพลังที่บริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งกำเนิดของพนักงานทุกคนในองค์กร ความสุขเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากการปฏิบัติต่อกัน การมองเห็นสิ่งดีๆร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน การให้อภัยต่อกัน การเข้าอกเข้าใจกัน การสร้างแรงกระตุ้นจูงใจในทิศทางที่ถูกที่ควร การร่วมแรงรับผิดชอบร่วมกัน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานโดยเน้นที่จิตใจเป็นสำคัญ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้บริหารที่มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 เหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรจะต้องสร้างและปรับทัศนคติให้กับพนักงานทุกระดับ รวมไปถึงเรื่องของสามัญสำนึกและจิตสำนึกร่วมกัน ก็ด้วยมือที่ปฏิบัติและใจที่ต้องร้อยเรียงเข้าหากันนี่เอง ผลลัพธ์แห่งความสุขกายสุขใจในองค์กรที่เราอาศัยอยู่จึงจะเกิดความสุขนี้ขึ้นมาได้ 
 จะดีไหม หากทุกวันที่พนักงานทุกคนตื่นเช้ามาแล้ว สิ่งแรกที่นึกขึ้นมาได้ก็คือ วันนี้อยากไปที่ทำงานเร็วๆ อยากไปเจอเพื่อนๆที่ทำงาน อยากไปทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุด ฯลฯ หากสิ่งที่กล่าวมานี้เราร่วมด้วยช่วยกันสร้างขึ้นมาได้ แสดงว่า องค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่พนักงานทุกคนรัก อยู่แล้วสุข อยู่แล้วสนุก อยู่แล้วผูกพัน และอยู่แล้วมีพลังในการทำผลงาน 
 พนักงานจะได้เรียนรู้ข้อคิดต่างๆมากมายจากการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจเพื่อเปลี่ยนให้องค์กรที่เรายืนอยู่นี้ ให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข

“สุขอยู่ที่ใด ไม่ไกล้ไม่ไกล อยู่ในองค์กรของเรานี่เอง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การปรับทัศนคติ วิธีคิดที่มีผลต่อองค์กรและตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานสานสัมพันธ์ร่วมกัน 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การกำหนดนโยบายปฏิบัติและทิศทางองค์กรในระยะยาว
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาบุคลากรจากภายใน
 องค์กรที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญ
 ทีม คำนี้มีความหมาย 
 เรารักไครในองค์กร เราเกลียดไครในองค์กร
 ผู้นำกับผู้ตาม ความคิดกับการกระทำ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 ร่วมด้วยช่วยกันแล้วได้อะไร
 เสียงเพลงย่อมมีดีเสมอ 
 ความคิดเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์
 มุมมองที่แตกต่าง จุดด่างที่ฝังจำ 
 จงสัญญากับตนเองเสมอ 
 การบริหารงานด้วย 7Q
 แลกเปลี่ยนความสุขในที่ทำงาน
 เกม / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม