หลักสูตรฝึกอบรม อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC ผลกระทบ โอกาส ทางเลือก ทางรอด - หลักสูตร 2 วัน
(Future of Thai business in the age of AEC)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC ผลกระทบ โอกาส ทางเลือก ทางรอด (Future of Thai business in the age of AEC)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังเห็นได้จากสัดส่วน GDP ของเอเชีย ต่อ GDP โลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก7% ในปี 2541 เป็น 16.3% ในปี 2552 เช่นเดียวกับมูลค่าการค้าของเอเชียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมูลค่าส่งออกและนำเข้าของเอเชียในปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าส่งออกและนำเข้ารวมของทั้งโลก ซึ่งส่งผลให้ความมั่งคั่งของประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังเห็นได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศในเอเชียรวมกันได้เพิ่มจาก 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2546 เป็นกว่า 4.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน เอเชียกำลังก้าวเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลก ถนนทุกสายจึงมุ่งหน้าเข้าสู่เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน รวมถึงเงินทุน ที่ไหลเข้าสู่ภูมิภาคนี้และได้ผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชีย (the Age of Asia) อย่างแท้จริง
 ASEAN เป็นสมาชิกและผู้เล่นหลักที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2558 ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของ ASEAN โดยรวม เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) อันหมายถึงการทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ด้าน ได้แก่ สินค้า บริการ   การลงทุน   แรงงานฝีมือ และเงินทุน ซึ่งแน่นอนว่า การเปิดเสรีดังกล่าว ย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันไปในลักษณะและประเภทของธุรกิจ รวมทั้งขึ้นกับความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายในแต่ละประเทศด้วย
 สำหรับในประเทศไทยนั้น แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการจำนวนมากที่ตื่นตัวในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ให้กับประชาชนและหน่วยธุรกิจ แต่กลับปรากฏว่า ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังขาดความรู้และความตื่นตัวเกี่ยวกับ AEC เท่าที่ควร เห็นได้จากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร้อยละ 5 มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้อยมาก ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาคือ ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเสียโอกาสหรือไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากเกิด AEC ในขณะที่ธุรกิจบางส่วน จะประสบกับปัญหาและสูญเสียศักยภาพการแข่งขันอันเนื่องจากการขาดการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการไทย ทั้งกิจการขนาดใหญ่และ SMEs ที่จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบและสร้างโอกาสจะความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ AEC ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดกับธุรกิจต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
- ในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและธุรกิจในระดับภาพรวม (macro view)
- ส่วนที่สอง จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกระดับธุรกิจเฉพาะสาขา
โดยเป็นการวิเคราะห์ลงลึกในสาขาธุรกิจที่เป็นความสนใจของลูกค้า (micro view) เช่น การท่องเที่ยว ยางพารา สุขภาพและโรงพยาบาล ค้าปลีก แปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯซึ่งจะรวมทั้งการนำเสนอแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์ที่ผสมผสานมุมมองแบบสหวิทยาการ (multi-disciplinary) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนและนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นระบบและครบถ้วน
 เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC
 ทราบถึงผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในปี 2558
 พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
 วิเคราะห์แนวทางการปรับตัวหลังของธุรกิจเมื่อเข้าสู่ AEC

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1 เข้าใจ ASEAN
      อบรม สัมมนา  ASEAN คือใคร?
      อบรม สัมมนา  พัฒนาการและองค์ประกอบ ASEAN
      อบรม สัมมนา  ความสำคัญและบทบาทของ ASEAN ในเศรษฐกิจการเมืองโลก
      อบรม สัมมนา  ทิศทางของอาเซียน : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
      อบรม สัมมนา  รู้เขา : วิเคราะห์แต่ละประเทศใน ASEAN
      อบรม สัมมนา  รู้เรา : วิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของประเทศไทยใน ASEAN
      อบรม สัมมนา Workshop 1 : ท่านรู้จัก ASEAN ดีแค่ไหน?
Module 2 ประเทศไทยกับการก้าวสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  เข้าใจประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
      อบรม สัมมนา  ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อไทยในประชาคมอาเซียน
      อบรม สัมมนา  ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      อบรม สัมมนา  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา  AEC Blueprint และผลผูกพันต่อประเทศไทย
      อบรม สัมมนา  สถานะภาพปัจจุบันของ ASEAN ระหว่างการก้าวสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยในบริบทของ AEC
      อบรม สัมมนา  จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามในอนาคตของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  ข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ AEC
      อบรม สัมมนา Workshop 2 : ท่านพร้อมเพียงใดในการก้าวสู่ AEC
Module 3 AEC กับธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
      อบรม สัมมนา  ผลกระทบและข้อควรระวังของ AEC ต่ออุตสาหกรรมไทย
      อบรม สัมมนา  ประโยชน์ของ AEC ต่อธุรกิจภาคเอกชน
      อบรม สัมมนา  ภาคเศรษฐกิจใดได้ประโยชน์? ภาคเศรษฐกิจใดที่เสียประโยชน์?
      อบรม สัมมนา  ทำไมต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  ภาคธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรให้ได้เปรียบ?
      อบรม สัมมนา  แนวคิดและแนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเพื่อก้าวสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  กลยุทธ์ของธุรกิจไทยในการก้าวสู่ AEC
      อบรม สัมมนา  แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในภาคธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop 3 : วิเคราะห์ผลกระทบของ AEC ต่อองค์กรของท่าน
Module 4 วิเคราะห์เจาะลึก AEC กับธุรกิจเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา  AEC กับธุรกิจเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา  ข้อตกลงภายใต้กรอบ AEC ที่เกี่ยวกับข้องกับธุรกิจเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา  สถานะปัจจุบันของภาคธุรกิจไทยเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา  วิเคราะห์ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเฉพาะสาขากับประเทศอื่นใน ASEAN
      อบรม สัมมนา  แนวทางการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา  แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเฉพาะสาขา
      อบรม สัมมนา Workshop 4 : องค์กรของท่านต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไร? อย่างไร? เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ AEC

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่สนใจเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างประสบความสำเร็จ
 ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่สนใจหรือจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC และรับรู้ถึงผลกระทบความเปลี่ยนแปลงที่จะมีต่อธุรกิจที่ตนเองรับผิดชอบ
 ผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
 พนักงานทุกระดับในองค์กร

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ
 การสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
 กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
 การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
      อบรม สัมมนา ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม
 Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
2.รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games) แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
3.วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
4.เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม