คอร์สฝึกอบรม อุปนิสัยผู้นำทรงประสิทธิผล

(Effective Leadership Habit) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / อุปนิสัยผู้นำทรงประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำทรงประสิทธิผลในตัวเอง (Effective Leadership) เพื่อสร้างสมดุลงานและชีวิตของตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้เป็น “คนดี มีผลงานและเกิดความสุข” จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
อุปนิสัยที่สำคัญของผู้นำทรงประสิทธิผลมีดังนี้
       การมีกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
       การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       การสร้างผลงานที่ดีเลิศ (Result Oriental)
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การสร้างพลังทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
       สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตร เป็นการนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาแล้วนำไปสู่การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง แล้วพัฒนาอุปนิสัย (Habit) ที่ดีในตัวเองให้เป็นผู้นำทรงประสิทธิผลใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ สำหรับการเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล และมีแนวทางในการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ จนกลายเป็นอุปนิสัยของตัวเองต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงเนื้อหา พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันที หลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การนำตัวเองสู่ความเป็นเลิศ (Self-Leading)
 หลักการที่สำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล
       การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พัฒนาตัวเอง
       การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       Workshop : การประยุกต์หลักการสำคัญในการพัฒนาตัวเอง
 การมีกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
       เทคนิคการขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
       กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
 การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       การกำหนดเป้าหมายทรงคุณค่า (Goal Setting)
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       การทำให้สำเร็จ (Get Things Done)
       นิทาน : การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
 การสร้างผลงานที่ดีเลิศ (Result Oriented)
       การจัดการชีวิตและเป้าหมายกับเวลาที่มีอยู่
       การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
       การจัดระดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
       การประเมินลักษณะของงาน (Valuable)
       การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
       Workshop : หลักการสร้างผลงานที่ดีเลิศของตัวเอง

Day II : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 การเป็นผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ (Positive Power Leader)
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การโค้ชทีมงานที่คุณค่า (Value Coaching)
       Role Playing : การโค้ชทีมงาน
 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       Workshop : การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 การสร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมเวิร์คของตัวเอง
 สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
       การพัฒนาตัวเอง (Self-Development) สู่การเติบโต
       การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) สู่การตระหนักรู้
       สร้างเป้าหมายที่สมดุลของตัวเอง (Ikikai)
       สร้างงานให้ไหลลื่น (FLOW)
       Workshop : สร้างสมดุลงานและชีวิตของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : LeadershipHappy Workplaceภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น