หลักสูตรฝึกอบรม อุปนิสัยผู้นำทรงประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Leadership Habit)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม อุปนิสัยผู้นำทรงประสิทธิผล (Effective Leadership Habit)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำทรงประสิทธิผลในตัวเอง (Effective Leadership) เพื่อสร้างสมดุลงานและชีวิตของตัวเอง และพัฒนาทีมงานให้เป็น “คนดี มีผลงานและเกิดความสุข” จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
อุปนิสัยที่สำคัญของผู้นำทรงประสิทธิผลมีดังนี้
       การมีกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
       การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       การสร้างผลงานที่ดีเลิศ (Result Oriental)
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การสร้างพลังทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
       สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตร เป็นการนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาแล้วนำไปสู่การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง แล้วพัฒนาอุปนิสัย (Habit) ที่ดีในตัวเองให้เป็นผู้นำทรงประสิทธิผลใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ สำหรับการเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล และมีแนวทางในการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ จนกลายเป็นอุปนิสัยของตัวเองต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงเนื้อหา พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันที หลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การนำตัวเองสู่ความเป็นเลิศ (Self-Leading)
 หลักการที่สำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทรงประสิทธิผล
       การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พัฒนาตัวเอง
       การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       Workshop : การประยุกต์หลักการสำคัญในการพัฒนาตัวเอง
 การมีกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
       เทคนิคการขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
       กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
 การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       การกำหนดเป้าหมายทรงคุณค่า (Goal Setting)
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       การทำให้สำเร็จ (Get Things Done)
       นิทาน : การเป็นบุคคลทรงคุณค่า (Personal Mastery)
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
 การสร้างผลงานที่ดีเลิศ (Result Oriented)
       การจัดการชีวิตและเป้าหมายกับเวลาที่มีอยู่
       การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
       การจัดระดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
       การประเมินลักษณะของงาน (Valuable)
       การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
       Workshop : หลักการสร้างผลงานที่ดีเลิศของตัวเอง

Day II : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 การเป็นผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ (Positive Power Leader)
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การโค้ชทีมงานที่คุณค่า (Value Coaching)
       Role Playing : การโค้ชทีมงาน
 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       Workshop : การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 การสร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมเวิร์คของตัวเอง
 สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
       การพัฒนาตัวเอง (Self-Development) สู่การเติบโต
       การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) สู่การตระหนักรู้
       สร้างเป้าหมายที่สมดุลของตัวเอง (Ikikai)
       สร้างงานให้ไหลลื่น (FLOW)
       Workshop : สร้างสมดุลงานและชีวิตของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง