หลักสูตรฝึกอบรม อ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
(DISC for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม อ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ (DISC for Success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พนักงานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง
การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของนักงานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นพนักงานมืออาชีพยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้
หลักสูตร อ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ (DISC for Success) ได้นำเอาหลักของ DISC มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล สร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น การที่เราเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้อื่น จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การทำงานกับคนอื่นราบรื่นและมีความสุข แต่ก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่นได้นั้นเราจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเข้าใจตัวเองในทุกๆ มิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งาน ครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย ที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริง และเมื่อคนในองค์กรเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว การเข้าใจคนอื่นก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งจะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจ เห็นคุณค่าของงาน
การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตร อ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ (DISC for Success) จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ด้วย DISC Model
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสมด้วย DISC Model
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC Model
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของแต่ละคนและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC Model
       แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงออก
       การรู้จักตนเอง เราสามารถรู้จักตนเองได้จากวิธีการ ดังต่อไปนี้
         - จากข้อมูลในประสบการณ์ของตน เช่น รู้ว่าพริกเผ็ดจากการที่ได้ทานพริกเข้าไป
         - จากการสังเกตและวิเคราะห์ตนเอง เช่น รู้ว่าไม่ชอบเผ็ด
         - จากการส่องกระจกเพื่อตรวจสอบบุคลิกภาพของเรา ความสุขบนใบหน้าเราหรือริ้วรอยความทุกข์ที่มี
         - จากเสียงสะท้อนกลับจากกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เช่น เพื่อน ที่ทำงาน หรือสังคม เป็นต้น และรวมถึงตัวเราว่ามีความสุขดีอยู่หรือเปล่า
       การรู้จักและเข้าใจตนเองนั้น เราควรรู้จักตนเองในเรื่องดังต่อไปนี้
         - รู้ว่าตัวเองเป็นใคร มีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างไรบ้าง
         - รู้ภาพพจน์ของตนเอง ทั้งตัวตนที่แท้จริง ตัวตนที่เปิดเผย ตัวตนที่ซ่อนเร้น บุคลิกภาพด้านใดที่ควรปรับปรุง รวมทั้งแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม
         - รู้ความสามารถของตนเอง ทั้งความสามารถทางสมอง สติปัญญา ความรู้ ความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษ ความสามารถด้านใดที่ควรพัฒนาปรับปรุง หรือที่เราควรนำมาใช้ให้เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเรา
         - รู้ความต้องการ ความสนใจ และนิสัยของตนเองตลอดจน สิ่งไหนควรส่งเสริม สิ่งไหนควรปรับปรุง
         - รู้ศักยภาพทางร่างกายและทางเศรษฐกิจ-สังคมของตนเอง
       ความหมายของ D-I-S-C และความสำคัญในการเข้าใจเรื่อง D-I-S-C
       การสร้างเข็มทิศเพื่อการอ่านคน
       ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
       ศึกษากรณีศึกษาของบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการแสดงออกของเขา
       สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์
       การสำรวจบุคลิกความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละคน
       การค้นหาความแตกต่างของแต่ละคน
       การสื่อสารและการแสดงออกของคนในแต่ละประเภท
       การประยุกต์ใช้ D-I-S-C กับอิริยาบถของการทำงาน
       การจัดทำ Work Shop
KEY BENEFITS :
       เจาะลึกความแตกต่างของคน จาก DISC Model
       อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
       เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
       รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
       ปรับพฤติกรรมของตัวเองและทีมงานให้ออกมาในเชิงสร้างสรรค์
KEY CONTENTS :
       ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
       วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment)
       อธิบายรูปแบบที่แตกต่างของบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)
       Workshop: เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
       เทคนิคการอ่านคน
       Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล
       Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกันการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่อง DISC เพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ DISC เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องทักษะของ DISC ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train,Lecture+Wshop,Talk show ,Motivate

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop
1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม
2. การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น
     - Ai (Appreciative Inquiry)
     - Dialogue สุนทรียะสนทนา
     - เกมพฤติกรรม
     - Work Shop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม