หลักสูตรฝึกอบรม เกษียณเกษม ความมั่งคั่งแบบองค์รวม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เกษียณเกษม ความมั่งคั่งแบบองค์รวม

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

(ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
1. เนื่องจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ และการส่งเสริมเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพมีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมมนุษย์มีอายุขัยที่ยืนยาว โดยข้อมูลองค์การสหประชาชาติรายงานแนวโน้มในปี2030 จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ 130 ปี
2. องค์ความรู้ในการวางแผนการเงินภายหลังจากเกษียณงาน เพื่อบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ รักษาเงินให้มั่นคงการสร้างเงินให้งอกเงย ยังคงไม่ได้ถูกแนะนำอย่างเป็นระบบ
3. อยู่อย่างไรภายหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุข และมีใช้อย่างเพียงพอก่อนเสียชีวิต มีมรดกตกแก่ลูกหลาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้หลักการวางแผนการเงินภายหลังการเกษียณได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติกับตนเองในสไตล์ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เข้าใจหลักการใช้ชีวิตแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ
3. รู้เท่าทันภัยทางการเงินที่นำมาซึ่งความโลภ หายนะ ภัยทางการเงิน ความเสี่ยงที่ทำให้เงินสูญ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กำหนดเป้าหมาย อายุที่ต้องการเกษียณ
      อบรม สัมมนา 1.1.คำนวณเงินที่ต้องใช้วัยเกษียณ
      อบรม สัมมนา 1.2.การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
      อบรม สัมมนา 1.3 การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา 1.4 วัฏจักรของชีวิตกับการลงทุน (ความเสี่ยงและ ผลตอบแทน )
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบแผนการลงทุนเพื่อเกษียณด้วยตนเองได้
2. กับดักทางความคิด หลุมพรางทางการเงิน
      อบรม สัมมนา 2.1.สำรวจตนเองและเป้าหมายของตนเอง
      อบรม สัมมนา 2.2.กับดักทางความคิดเรื่องการใช้จ่าย และการหารายได้เพิ่ม
      อบรม สัมมนา 2.3.เทคนิคการสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างง่าย
      อบรม สัมมนา แนะนำแนวทางและกระบวนการหารายได้ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองและ รายได้ให้ตนเองหลังเกษียณ
      อบรม สัมมนา Workshop : ตุ่มรั่ว การเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคน ในการนเพิ่มรายได้
3. การบริหารการเงินและรักษาความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
      อบรม สัมมนา 3.1 เข้าใจการลงทุนหลังเกษียณ และการขยายดอกผล
      อบรม สัมมนา Workshop : ตัวอย่างแนวทางการลงทุนหลังเกษียณ
4. การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณแบบองค์รวม
      อบรม สัมมนา 4.1 เข้าใจทฤษฎีแห่งความสุขและความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา 4.2 การปรับกรอบความคิด ( Mindset) การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพและความสุข เข้าใจความหมายของกรอบความคิด (Mindset) และแนวทางการปรับเปลี่ยนตนเอง
      อบรม สัมมนา 4.2.แนวทางในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพที่ดีคือต้นทุน
      อบรม สัมมนา 4.3 แนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างง่ายและการใช้อาหารเป็นยา
      อบรม สัมมนา Workshop : สอนการออกกำลังกายแบบสมาธิ


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
    ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต เพื่อองค์ประกอบที่พร้อมสำหรับการดำเนินชิวิตของแต่ละคนต้องประกอบด้วยองค์รวมที่ดีพร้อม 5 องค์ประกอบหลัก กับ 1 ตัวตน ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ตัวตน Human Being ความภาคภูมิใจและการมีคุณค่าในตัวเอง การมีทัศนคติเชิงบวกและการยอมรับความเป็นจริงในชีวิต อย่างที่เป็นธรรมชาติ
องค์ประกอบหลัก ทั้ง 5 องค์ประกอบ
1. Health การมีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี ตั้งแต่ กาย ใจ และ จิตวิญญาณ (Body Mind & Spiritual )
2. Home สัมพันธภาพครอบครัวที่ดี
3. Wealth การวางแผนการเงินที่ดี
4. Social & Environment สังคมที่ดีและเพื่อนที่ดี
5. Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสำรวจตัวเอง การตั้งคำถามที่มีคุณภาพและสามารถวางแผนทางการเงินและการดำรงชีวิตตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ วิถีการดำเนินชีวิตของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหาที่จำเป็นควรรู้สำหรับการนำไปใช้วางแผนการเงินเสมือนการวางแผนชีวิต
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติสามารถมีแนวทางการลงทุนตามที่ตนเองชอบ

เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุงาน
พนักงานที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปที่ต้องการเตรียมความวัยก่อนการเกียณ
พนักงานทั่วไปที่สนใจการเตรียมเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม