หลักสูตรฝึกอบรม เกษียณเกษม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เกษียณเกษม

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

(ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
1. เนื่องจากการเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ และการส่งเสริมเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพมีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมมนุษย์มีอายุขัยที่ยืนยาว โดยข้อมูลองค์การสหประชาชาติรายงานแนวโน้มในปี2030 จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ 130 ปี
2. องค์ความรู้ในการวางแผนการเงินภายหลังจากเกษียณงาน เพื่อบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ รักษาเงินให้มั่นคง การสร้างเงินให้งอกเงย ยังคงไม่ได้ถูกแนะนำอย่างเป็นระบบ
3. อยู่อย่างไรภายหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุข และมีใช้อย่างเพียงพอก่อนเสียชีวิต มีมรดกตกแก่ลูกหลาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้หลักการวางแผนการเงินภายหลังการเกษียณได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติกับตนเองในสไตล์ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เข้าใจหลักการใช้ชีวิตแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ
3. รู้เท่าทันภัยทางการเงินที่นำมาซึ่งความโลภ หายนะ ภัยทางการเงิน ความเสี่ยงที่ทำให้เงินสูญ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กำหนดเป้าหมาย อายุที่ต้องการเกษียณ
      1.1.คำนวณเงินที่ต้องใช้วัยเกษียณ
      1.2.การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
      1.3 การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง
      1.4 วัฏจักรของชีวิตกับการลงทุน (ความเสี่ยงและ ผลตอบแทน)
Workshop : ออกแบบแผนการลงทุนเพื่อเกษียณด้วยตนเองได้
2. กับดักทางความคิด หลุมพรางทางการเงิน
      2.1.สำรวจตนเองและเป้าหมายของตนเอง
      2.2.กับดักทางความคิดเรื่องการใช้จ่าย และการหารายได้เพิ่ม
Workshop : การเล่ากับดักความคิดของตนเอง
Role Playing : แนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนคำว่า กับดัก หรือหลุมพราง เป็นแนวความคิดใหม่ ที่ช่วยให้แนวทางการใช้จ่ายทรงประสิทธิภาพสูงสุด การหารายได้เพิ่มจากความสามารถที่ตนเองมี
3. เทคนิคการสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างง่าย
แนะนำแนวทางและกระบวนการหารายได้ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองและ รายได้ให้ตนเองหลังเกษียณ
Workshop : VDO การสร้างรายได้จากคนทีเกษียณอายุ การเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคน ในการนเพิ่มรายได้
4. สุขภาพและการรักษาความมั่นคงให้กับการเงิน
      4.1.แนวทางในการรักษาสุขภาพ
      4.2.ใช้การออกกำลังกายและอาหารเป็นยา
      4.3 การรักษาความมั่งคงให้กับเงินของคุณ
Workshop :: สอนการออกกำลังกายแบบสมาธิ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
      ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต เพื่อองค์ประกอบที่พร้อมสำหรับการดำเนินชิวิตของแต่ละคนต้องประกอบด้วยองค์รวมที่ดีพร้อม 5 องค์ประกอบหลัก กับ 1 ตัวตน ดังแผนภาพต่อไปนี้
      ตัวตน Human Being ความภาคภูมิใจและการมีคุณค่าในตัวเอง การมีทัศนคติเชิงบวกและการยอมรับความเป็นจริงในชีวิต อย่างที่เป็นธรรมชาติ องค์ประกอบหลัก ทั้ง 5 องค์ประกอบ
      1. Health การมีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี ตั้งแต่ กาย ใจ และ จิตวิญญาณ (Body Mind & Spiritual)
      2. Home สัมพันธภาพครอบครัวที่ดี
      3. Wealth การวางแผนการเงินที่ดี
      4. Social & Environment สังคมที่ดีและเพื่อนที่ดี
      5. Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
      การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสำรวจตัวเอง การตั้งคำถามที่มีคุณภาพและสามารถวางแผนทางการเงินตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหาที่จำเป็นควรรู้สำหรับการนำไปใช้วางแผนการเงินเสมือนการวางแผนชีวิต
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติสามารถมีแนวทางการลงทุนตามที่ตนเองชอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคคลที่สนใจการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุงาน
พนักงานที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปที่ต้องการเตรียมความวัยก่อนการเกียณ
พนักงานทั่วไปที่สนใจการเตรียมเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม