หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น ด้วยคน 9 สไตล์ เพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Enneagram for Self Development and Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น ด้วยคน 9 สไตล์ เพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน (Enneagram for Self Development and Team)

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   นพลักษณ์ (Enneagram) คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและการวิเคราะห์คนอย่างละเอียด ลึกซึ้ง โดยจะแบ่งลักษณะคนออกเป็น 9 สไตล์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง ศาสตร์นพลักษณ์ ถือเป็นเครื่องมือ สำหรับการพัฒนาการเติบโตทั้งความคิดและจิตใจของตนเอง
   ดังนั้น ศาสตร์นพลักษณ์ จึงเป็นหลักสูตรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการบริหารตนเองและการบริหารทีมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและการปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับในความแตกต่างของคนแต่ละสไตล์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรนี้ ยังมีเทคนิคการบริหารจัดการความเครียดและการสร้างความสุขให้กับตนเอง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อความรู้ ความเข้าใจ รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ด้วยสไตล์ทั้งเก้า
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม
3. เพื่อให้เข้าใจการทำงานร่วมกัน และลดความขัดแย้ง ภายในทีม เพื่อเป้าหมายร่วมกัน
4. เพื่อนำความเข้าใจในตนเองจากศาสตร์นพลักษณ์มาพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างสมดุล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1 : เวลา 9.00 – 16.00 น.
       Workshop ประเมิน สไตล์คน 9 แบบ
       กิจกรรม ทำความรู้จักคนในแต่ละสไตล์
       การเข้าใจความเป็นสไตล์ของคน 9 แบบ
       สภาวะอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนแต่ละสไตล์
       การสื่อสารของคนแต่ละสไตล์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกัน
       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา
Day 2 : 9.00 – 16.00 น.
       การฝึกสติ สัมผัสลมหายใจของตนเอง
       การภาวนา ตามลักษณ์ ทั้ง 9 เพื่อการตระหนักรู้ในตนเอง
       เข้าใจระบบการทำงานของสมองกับกลไกการป้องกันตัวเอง ของคนแต่ละลักษณ์
       การประยุกต์ใช้นพลักษณ์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีม
       การปรับประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด อารมณ์และสติ ด้วยสไตล์ของแต่ละคน
       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและการนำไปใช้

รูปแบบการอบรม
บรรยาย 40% , กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม