หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อใช้ต่อยอดการสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Easy Brain for Effective OJT Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อใช้ต่อยอดการสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Easy Brain for Effective OJT Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        “การสอนมันช้า ไม่มีเวลา แถมสอนไปก็ไม่ยอมทำตาม สู้สั่งให้ทำไม่ได้”
        “เป็นห่วงน้อง กลัวน้องทำไม่ได้ กลัวน้องทำผิด เลยเผลอแนะนำ”
        “รู้แต่วิธีทำงาน ไม่รู้วิธีการสอน ไม่มั่นใจว่าเราเก่งพอจะสอนคนอื่นได้”

        ภาวะขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะในตำแหน่งต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของหลายๆ องค์กร เนื่องด้วยสาเหตุของอัตราการลาออกที่มากขึ้นและเร็วขึ้นของพนักงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งสวนทางกับการขยายตัวที่รวดเร็วของตัวองค์กรเอง และช่องว่างนี้ก็กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากองค์กรเองยังไม่สามารถพัฒนาคนรุ่นหลังขึ้นมาทดแทนตำแหน่งงานที่ต้องการได้ทันความต้องการ
        สาเหตุที่ทำให้หัวหน้างานเอง ไม่สามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กับพนักงานคนอื่นๆ ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดทักษะในการถ่ายทอด ทำให้ไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นในการสอนงาน หรือสอนไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ก็เลยทำให้ไม่อยากสอน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีแรงจูงใจในการถ่ายทอด รู้สึกการต้องมาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ เป็นเรื่องเสียเวลา ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้รู้สึกว่ากลายเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
        หัวหน้างานบางส่วนก็เข้าใจว่าการถ่ายทอดคือการสอนให้รู้ ทำให้ดู เหมือนที่ตนเองเคยทำมา พอลูกน้องทำไม่ได้ ทำไม่เหมือนกับที่สอนก็ไม่พอใจ ส่วนตัวลูกน้องเองก็ไม่พอใจที่ถูกตำหนิ หรือไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือสามารถของตน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดี การลาออกยิ่งมากขึ้น
        ดังนั้นนอกเหนือจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่มีแล้ว หัวหน้างานเอง อาจต้องมีความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการถ่ายทอด และควรเข้าใจหลักการเรียนรู้ของสมองของลูกน้องด้วย เพราะการเรียนรู้ของสมองของคนเราแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เพื่อจะทำให้การสอนงานของตนเองน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในความรู้ ทักษะ รวมถึงทัศนคติของลูกน้องในทีมได้จริง
        การเข้าใจเทคนิคในกระบวนการถ่ายทอด จะทำให้หัวหน้าเข้าใจมากขึ้นว่า วิธีการถ่ายทอดไม่ใช่เพียงการสอนเพื่อให้ความรู้เพียงอย่างเดียว การสอนงานยังมีอีกหลายวิธีการและหลายบทบาทให้เลือกใช้ และแต่ละบทบาทก็ต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนจนกลายเป็นทักษะ การเป็นที่ปรึกษาในยามมีปัญหา และการเป็นโค้ชเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และทำให้ลูกน้องมีแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่เป็นของตนเอง
        และเมื่อหัวหน้ามีเทคนิคเครื่องมือในการถ่ายทอด มีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้สมองของผู้เรียนมากขึ้น มีการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้น ก็จะทำให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจในตนเองในฐานะผู้สอนงานมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นผู้สอนงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี
        ส่วนตัวลูกน้องเองก็จะรู้สึกว่าตนเองได้รับทั้งความรู้ที่เป็นทางเลือก ไม่ใช่การบังคับให้ทำ ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึ้น ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้าและต่อองค์กร ทำให้องค์กรได้รับทั้งจำนวนพนักงานที่มีทั้งทักษะและความเชื่อมั่น มีความผูกพันกับทีมกับองค์กร ปัญหาการขาดแคลนพนักงานก็จะลดลง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทและเทคนิคในการสอนงานที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ในแต่ละบทบาทได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละสถานการณ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง และมีเทคนิคการถ่ายทอดงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติสมองของทีมงานแต่ละคน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในการเป็นผู้สอนงาน เกิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
4. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างานและผู้จัดการมีภาวะผู้นำสร้างการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Exploration สำรวจแนวคิดในฐานะของผู้สอนงาน
      อบรม สัมมนา Mirroring ส่องกระจกสำรวจแนวคิดในการเป็นผู้สอนงานของตนเอง
      อบรม สัมมนา Learning Brain ธรรมชาติสมองกับการเรียนรู้ เพื่อการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา OJT Process องค์ประกอบของการสอนงานอย่างเป็นกระบวนการ
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Brain Game ทดสอบสมองง่ายๆ เพื่อเข้าใจขอบเขตการรับรู้ข้อมูลในระหว่างการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Workshop My OJT กำหนดเป้าหมายในการสอนงานของตนเอง สอนใคร สอนอะไร สอนอย่างไร
ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างทัศนคติเชิงบวกและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้สอนงาน
      อบรม สัมมนา Level of Leader ภาวะผู้นำกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Mind Trap หลุมพรางของการสอนงาน ที่อาจสร้างอารมณ์เชิงลบ
      อบรม สัมมนา Unlock Trap เทคนิคในการก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อสร้างสภาวะอารมณ์เชิงบวก
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Brain CARES สมองของเราต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่สมองผู้เรียนให้ความสำคัญ
      อบรม สัมมนา Workshop Training with Strength ค้นหาและต่อยอดคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้สอนงานของตัวเรา
ช่วงที่ 3 Expanding เรียนรู้เทคนิคในการสอนงานในบทบาทต่างๆ เพื่อต่อยอดการเป็นผู้สอนงานที่ดีของเรา
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการ Teaching for Knowledge เพื่อแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการ Training for Skill เพื่อสร้างความมั่นใจและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการ Coaching for Change เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Mini Role play แสดงการสอนงานในแต่ละบทบาท บนหัวข้อเดียวกัน แต่ต่างวัตถุประสงค์
      อบรม สัมมนา Workshop Mix and Match ออกแบบผสมผสานแต่ละเทคนิคการสอนงานแบบต่างๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์และบุคคล
ช่วงที่ 4 Engagement ประยุกต์ความรู้ สู่การปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา Start from Listening สื่อสารให้น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยการฟังที่ดี
      อบรม สัมมนา Learning Tools เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกับการสอนงาน
              - Story Telling and Story Coaching
              - Coaching Card
              - Template for Solution
      อบรม สัมมนา Team Empowerment การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน เพื่อสร้างแรงขับสู่การเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม 4 Brain Listening ฝึกการฟังเพื่อเข้าใจความแตกต่าง และสิ่งที่ทีมงานต้องการ
      อบรม สัมมนา Roleplay Effective OJT ออกแบบและแสดงบทบาทสมมติในฐานะผู้สอนงานคุณภาพในสถานการณ์ต่างๆ

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม