หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
(QC7 Tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ (QC7 Tools)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การพัฒนาผลงานในทุกด้าน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อ
      อบรม สัมมนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การค้นหาสาเหตุ ความสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
      อบรม สัมมนา การช่วยนำเสนอและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการยืนยันจากกูรูด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น Kaoru Ishikawa ซึ่งกล่าวไว้ว่า 95% ของปัญหาสามารถดำเนินการแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทั้ง 7 ประการ
เครื่องมือพื้นฐานอันทรงพลังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่จำกัดเฉพาะส่วนงานการผลิต


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของเครื่องมือทั้ง 7 ประการ
เรียนรู้และทดลองสร้างเครื่องมือทั้ง 7 ประการเป็นลำดับขั้นตอน
 สามารถแปลผลข้อมูลหลังจากการสร้างเครื่องมือทั้ง 7 ประการ
แลกเปลี่ยนแนวทางในการนำเครื่องมือเข้าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
แนวคิดด้านการพัฒนาผลงานกับการแก้ไขปัญหา
ที่มาและจุดมุ่งหมายของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหา
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการสร้างเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดต่างๆผ่านภาพประกอบ
      อบรม สัมมนา ชนิดของข้อมูล
      อบรม สัมมนา เครื่องมือกลุ่มข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) Check Sheet, Graph, Pareto Chart และ Fishbone Diagram
      อบรม สัมมนา เครื่องมือกลุ่มข้อมูลเชิงผันแปร (Variable Data) Scatter, Histogram และ Control Chart
      อบรม สัมมนา แนวทางการประยุกต์ใช้ และข้อจำกัดของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
Workshop I – การลงมือปฏิบัติในการสร้างและแปลผลจากเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
การถอดบทเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ หลุมพรางและอุปสรรคของใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม