หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือบริหารคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(7 QC tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือบริหารคุณภาพ (7 QC tools)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คุณภาพคือพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ บ่อยครั้งที่ยังพบว่าองค์กรหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการของตน อาทิ มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีของเสียจำนวนมาก ผลิตภาพต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่เหมาะสมโดยไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริง ก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้ จากการที่ปัญหาในเชิงผลิตภาพและคุณภาพไม่ได้รับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิดปรากฎการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ปัญหาเรื้อรังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่ได้กระทำการแก้ไขไปแล้วก็ตามปัญหาเดียวกัน ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่ผลกระทบของปัญหายังไม่หมดไป ปัญหาที่ได้แก้ไขแล้วด้วยมาตรการที่กำหนดขึ้นได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆให้ต้องตามแก้ไขอย่างไม่สิ้นสุด เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล 
QC Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่นและแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพและเชิงการ จัดการที่ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสัมฤทธิผลต่อการแก้ปัญหา 
กระบวนการของการแก้ไขปัญหา ตามแนวคิดแบบ Plan-Do-Check-Act หรือ PDCA นั้น ในขั้นของการวางแผน(Plan) หัวข้อการดำเนินงานที่สำคัญกระบวนการหนึ่งนอกเหนือจาก การระบุปัญหาก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และการสร้างแบบจำลองสำหรับอธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา พฤติกรรมของตัวแปรต่างๆในเชิงระบบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของปัญหานั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะต้องใช้เทคนิคและ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลสำหรับประมวลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 7 QC และ 7 New QC Tools เป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากประสิทธิผลที่ได้รับและความง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละตัวก็มีวิธีการใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันไป นักแก้ปัญหาหรือนักพัฒนากระบวนการจึงต้องมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ QC Tools มาแล้วระดับหนึ่ง ที่ต้องการทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และรวมทั้งผู้ที่ผ่านการแก้ไขปัญหาในเชิงคุณภาพและการจัดการ มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือนี้มาก่อน ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆในด้านเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา ที่จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เครื่องมือ QC Tools เหล่านี้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้มีแนวคิด มีการวางแผน และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดแบบ PDCA ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเข้าใจเทคนิคและหลักการของ 7 QC Tools และ 7 New QC Tools ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของฝ่ายงานต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยการเลือกใช้QC Tools ต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และได้เรียนรู้การนำเครื่องมือ QC Tools ต่างๆมาใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อการแก้ปัญหา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Essential of 7 QC Tools
แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
การมองปัญหาในเชิงระบบแบบโซ่อุปทาน
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA

       การกำหนดประเด็นปัญหา
       การทำความเข้าในปัญหา
       การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา
       การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
       การกำหนดมาตรการแก้ไข
       การติดตามผลการแก้ไข
       การขยายผล
เจาะลึก 7 QC Tools
       Cause and Effect Diagram
       Check Sheet
       Pareto Diagram
       Histogram
       Graph
       Scatter Diagram
       Control Chart
       Workshop 1 : กรณีศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วย 7 QC Tools

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ช่วงที่ 2)
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยหลักการใช้ความจริง (Fact Based Problem Solving)
       7 New QC Tools
       Affinity Diagram
       Relation Diagram
       Tree Diagram
       Matrix Diagram
       Matrix Data Analysis Chart
       Process Decision Program Chart
       Arrow Diagram
       Workshop 2 : กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา การวินิจฉัยและกำหนดคัดเลือกมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ 7 New QC Tools
การประยุกต์ใช้ PDCA และ QC Tools อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน A3 Report
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ QC Tools ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที 
การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
       การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
       คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
       การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
       ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
       ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
 Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
       กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
       นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
       หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง 
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม