หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือหลักที่สำคัญสำหรับ APQP - หลักสูตร 1 วัน
(Core tools for APQP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือหลักที่สำคัญสำหรับ APQP (Core tools for APQP)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในการเป็นซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องมีคือ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IATF16949 ซึ่งการดำเนินงานให้ได้ใบรับรองนั้นนอกจากการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพทั้งหมดจำต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไป และความสำคัญในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพด้วย ซึ่ง Core Tools หรือเครื่องมือหลักที่ต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้เหล่านี้ได้แก่ SPC (Statistical Process Control), APQP (Advance Production Quality Planning), MSA (Measurement System Analysis), และ PPAP (Production – Part Approval Process)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการลดปัญหา ข้อขัดแย้ง และความเข้าใจผิด ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความรวดเร็ว เสร็จทันเวลาไม่มีข้อผิดพลาด ลดปัญหาด้านคุณภาพ ลดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
เรียนรู้กิจกรรมที่มุ่งไปที่ความพึงพอใจของลูกค้า โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 APQP (Advance Production Quality Planning) คืออะไร มีที่มาอย่างไร
ความรู้พื้นฐานของการผลิตที่อ้างอิงข้อมูลทางสถิติ
      - PDCA
      - Six Sigma Methodology
      - การใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อวัดคุณภาพของการผลิต SPC (Statistical Process Control)
          - Cp, Cpk
          - Control Chart
ความเข้าใจการวิเคราะห์ความแม่นยำของการวัด MSA (Measurement System Analysis)
      - Gage R&R
      - Biased data
      - Kappa
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต PPAP (Production – Part Approval Process)
      - Design FMEA
      - Process FMEA

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
บรรยาย 70% Workshop 30%
ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม