หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกกลยุทธ์และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนดีและเก่งงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic interviewing skills)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกกลยุทธ์และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนดีและเก่งงาน (Strategic interviewing skills)

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

(วิทยากรด้านงานบริการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร โค้ชจุดแข็งและภาพลักษณ์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ทุกๆองค์กร คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่องค์กรมีคนเก่ง คนมีความสามารถ ทั้งมีทัศนคติที่ดีมาร่วมสร้างธุรกิจขององค์กรให้เกิดความก้าวหน้านั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นวิธีการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะ คนดี คนเก่ง คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และลักษณะงาน อย่างที่องค์กรตั้งไว้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารว่าคณะกรรมการผู้คัดเลือกจะ มีกระบวนการ และองค์ความรู้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานได้ตรงตามที่ต้องการ อย่างเช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ และอื่นๆ
      ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้สัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร ที่เก่งและดี ตามที่องค์กรต้องการนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบและนำเสนอ เทคนิคในการสัมภาษณ์ คำถามสำหรับใช้ในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาและเจาะลึกข้อมูลของผู้สมัคร ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและช่วยประกอบการพิจารณาคัดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ด้วยหลักการนำ Competency มาเป็นแนวทางการกำหนดคำถามในรูปแบบ STAR model โดยเน้นการใช้คำถามเชิงพฤติกรรม Behavioral based Interview

ประโยชน์และผลลัพธ์จากการสัมมนา
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญการคัดสรรบุคลากร
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจโดยลึกซึ้ง เกี่ยวกับการสัมภาษณ์และค้นหาคนที่ใช่
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง เพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมด้วย STAR Model และ SOAR model
4. ผู้เข้าอบรมทักษะอื่นที่ใช้ประกอบการคัดสรรคนที่เหมาะสม


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. หลักการและแนวคิดของผู้สัมภาษณ์
2. ระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการจัดระบบการสัมภาษณ์
      กำหนดขีดความสามารถ Competency Interview Appraisal
      Workshop วิธีการกำหนดขีดความสามารถ Competency
      เตรียมแนวทางในการสัมภาษณ์ Interview Guidance
       ดำเนินการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
      วิเคราะห์แรงจูงใจและพฤติกรรม ของผู้สมัคร
      การประเมินผลการสัมภาษณ์
4. ลำดับขั้นตอนการสัมภาษณ์
      การเตรียมตัวสัมภาษณ์
      เทคนิคการเปิดการสัมภาษณ์
      เทคนิคการปิดการสัมภาษณ์
      สิ่งที่ควรทำ และหลีกเลี่ยงในระหว่างการสัมภาษณ์
5. เทคนิคการใช้ STAR and SOAR Model และ การอ่านผู้รับการสัมภาษณ์
      บรรยาย แนะนำควบคู่กับกรุ๊ปโค้ชชิ่ง โดยเน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
      เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ ตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), บทบาทสมมุติ (Role play) และ การนำเสนอ (Present)
         วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคาตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร
1. เจ้าหน้าที่สรรหาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้างาน และผู้จัดการที่รับผิดชอบการสัมภาษณ์งาน
3. บุคคลผู้สนใจกลยุทธ์การอ่านคน คัดเลือกคนได้ตรงตามขีดความสามารถและงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม