หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกการใช้ Excel กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Excel Data Analytics for PSDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกการใช้ Excel กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Excel Data Analytics for PSDM)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมกับข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ (PSDM with Data Analytics) ก็จะทำให้กระบวนการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ มองเห็นแนวโน้มของปัญหาได้อย่างชัดเจน สามารถพยากรณ์ปัญหาได้ล่วงหน้า นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณขนาดใหญ่ ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างซับซ้อน ช่วยให้การวิเคราะห์เกิดประสิทธิผล และมีฟังก์ชั่นในการประยุกต์ใช้อีกมากมาย เช่น.......
    - การจัดทำฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
    - การใช้สูตรการคำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
    - การสร้างรายงานต่างๆที่สรุปจากข้อมูลดิบ
    - การนำเสนอรายงานที่ช่วยในการตัดสินใจ
    - การประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลไปใช้ดำเนินการเพิ่ม
เครื่องมือและฟังก์ชั่นต่างๆในโปรแกรม Excel สามารถเรียนรู้และเจาะลึกให้เกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณสมบัติและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เชิงเจาะลึกจนเกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการนำเสนอและใช้ตัดสินใจตัวยโปรแกรม Excel
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Excel กับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดจาก 7QC Tools ในงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การใช้เครื่องมือคุณภาพ (7QC Tools) แก้ปัญหาและตัดสินใจ
     เครื่องมือคุณภาพ (7QC Tools) คืออะไร ?
     คุณสมบัติของเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด
     การใช้ข้อมูลจาก 7QC Tools ในการแก้ปัญหา
     หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี (Data Analytics)
     กิจกรรม: การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools กับลักษณะงาน
การใช้โปรแกรม Excel กับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
     การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
     การสร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวนเชื่อมโยงสูตร
     การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ
     การสร้างรายงานสรุปผลในเบื้องต้น
     กิจกรรม: การใช้ Excel จัดการข้อมูลพื้นฐาน
การใช้โปรแกรม Excel กับการปรับแต่งและเชื่อมโยงข้อมูล
     การประยุกต์ใช้ Power Query ในการเชื่อมโยงข้อมูลการสร้างข้อมูลศูนย์การใช้ซ้ำๆ กันได้
     การสร้าง Diagram / Flow Chart จากฐานข้อมูล
     การออกแบบ Gant Chart ด้วยข้อมูล
     กิจกรรม: การสร้างฐานข้อมูลและการนำไปใช้
การนำเสนอข้อมูลให้โดนใจด้วย Excel
     การจัดทำรายงานแบบ A3 Report
     การใช้ฟังก์ชั่นสร้าง Data Model
     การนำเสนอในรูปแบบ Data Visualization
     การออกแบบ Dash Board ในการตัดสินใจ (Pivot Chart)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม