หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึก 7QC Tools ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Improve Productivity with Intensive 7QC Tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึก 7QC Tools ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน (Improve Productivity with Intensive 7QC Tools)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เพิ่มผลิตผล ลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำให้ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นำไปสู่ผลกำไรขององค์กร เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมุ่งเน้นเป็นอย่างมาก
การเจาะลึกการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools ในการประเมินปัญหาและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด นำไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเครื่องมือ 7QC Tools มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)

การประยุกต์ใช้ 7QC Tools อย่างเข้มข้น โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้เรื่องของการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Awareness) ด้วยหลักการของ TPM
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือ 7QC Tools อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดปัญหาและใช้เครื่องมือ 7QC Tools ในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางลดความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยเครื่องมือ 7QC Tools

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานแบบ TPM
      นิยามความหมายของ TPM (Total Productive Maintenance)
      ปัจจัยสำคัญที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจาก TPM
      การบริหารแบบลีน (Lean Management)
      การบริหารความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
      Workshop I : กำหนดหลักการทำงานแบบ TPM
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7QC Tools)
      แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
      กราฟ (Graph)
      แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
      ฮิสโตแกรม (Histogram)
      แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
      แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
      แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
      Workshop II : การประยุกต์ใช้ 7QC Tools กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้ 7QC Tools กับการวินิจฉัยปัญหาการผลิต
      การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Analytics)
      การใช้ 7QC Tools อ่านข้อมูลของปัญหา (Descriptive)
      การใช้ 7QC Tools วินิจฉัยปัญหาเชิงลึก (Diagnostic)
      การใช้ 7QC Tools พยากรณ์แนวโน้ม (Predictive)
      การใช้ 7QC Tools สร้างมาตรฐานการทำงาน (Prescriptive)
      กิจกรรม : การวินิจฉัยข้อมูลด้วย 7QC Tools
กรณีศึกษา : การใช้ 7QC Tools เพิ่มผลิตผล (Productivity)
กรณีศึกษา : การใช้ 7QC Tools ลดการสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ