หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าของธุรกิจนำตัวเองโค้ชทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Lead Yourself & Coach Your Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าของธุรกิจนำตัวเองโค้ชทีมงาน (Lead Yourself & Coach Your Team)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทของเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur) มีความสำคัญในการนำพาทีมงานสู่ความสำเร็จและสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....นำตัวเองสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....พัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....โค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำตัวเองให้สามารถปลดล็อกข้อจำกัดที่ขัดขวางความสำเร็จของตัวเองได้ ด้วยการนำตัวเอง (Lead Yourself)การโค้ชทีมงานให้สามารถใช้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สร้างผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยมีความสุขในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ด้วยความเต็มใจ โดยเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ บ่มเพาะ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจและพร้อมในการดำเนินงานในบทบาทเจ้าของธุรกิจใน Style ของตัวเองได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเอง นำตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติงานด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดของเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur)
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของเจ้าของธุรกิจ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน V.S. ฝันกลางวัน
      อบรม สัมมนา สร้างผลลัพธ์ด้วยความรับผิดชอบ 100% เต็ม
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ปลดล๊อกข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการนำตัวเองสู่ความสำเร็จ
การโค้ชทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการเรียนรู้ (Step of Learning)
      อบรม สัมมนา หลักการโค้ชทีมงาน (One Page Coaching Conceptual)
      อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการใช้เครื่องมือการโค้ช
      อบรม สัมมนา การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
      อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของโค้ช (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ