หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าของธุรกิจนำตัวเองโค้ชทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Lead Yourself & Coach Your Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าของธุรกิจนำตัวเองโค้ชทีมงาน (Lead Yourself & Coach Your Team)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทของเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur) มีความสำคัญในการนำพาทีมงานสู่ความสำเร็จและสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....นำตัวเองสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....พัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา เจ้าของธุรกิจ....โค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำตัวเองให้สามารถปลดล็อกข้อจำกัดที่ขัดขวางความสำเร็จของตัวเองได้ ด้วยการนำตัวเอง (Lead Yourself)การโค้ชทีมงานให้สามารถใช้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สร้างผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยมีความสุขในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ด้วยความเต็มใจ โดยเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือ บ่มเพาะ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจและพร้อมในการดำเนินงานในบทบาทเจ้าของธุรกิจใน Style ของตัวเองได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเอง นำตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติงานด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดของเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur)
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของเจ้าของธุรกิจ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน V.S. ฝันกลางวัน
      อบรม สัมมนา สร้างผลลัพธ์ด้วยความรับผิดชอบ 100% เต็ม
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ปลดล๊อกข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการนำตัวเองสู่ความสำเร็จ
การโค้ชทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการเรียนรู้ (Step of Learning)
      อบรม สัมมนา หลักการโค้ชทีมงาน (One Page Coaching Conceptual)
      อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการใช้เครื่องมือการโค้ช
      อบรม สัมมนา การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
      อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของโค้ช (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร