หลักสูตรฝึกอบรม เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนHR - หลักสูตร 1 วัน

(Personal Data Protection Act - PDPA)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนHR

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจในเกือบทุกด้าน ส่งผลให้การเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำได้โดยง่าย และก่อเกิดประโยชน์ อีกด้านหนึ่งก็อาจสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้ หากนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎหมาย ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล
นายจ้าง / HR สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฏหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เหตุผลและความเป็นมาของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       “ข้อมูลส่วนบุคคล” คืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
       การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร มีข้อยกเว้นอย่างไร ?
       หน่วยงานใดในองค์กรเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง ?
       ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Controller) ผู้ประมวลลข้อมูลส่วนบุคคล(Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) คือใคร ? มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ?
       สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
       หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูล
       ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง
ขอบเขตการใช้บังคับบริษัทในประเทศไทย บริษัทในต่างประเทศที่มีการบริการลูกค้าในไทย ต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้
แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guideline on Data Protection Impact Assessment) ตามขอบเขตของ DPIA
กรณีศึกษา/ตัวอย่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)
กรณีศึกษา/ตัวอย่างเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)

ภาคปฏิบัติฝ่ายบุคคล
ผลกระทบและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ของฝ่าย HR
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้
นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ? ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้ ?
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน
HR Privacy Policy คืออะไร ? และกรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (HR Privacy Policy) สำหรับพนักงาน
บริษัทจะแจ้ง HR Privacy Policy ให้พนักงานทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?
กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การจัดทำหนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การปรับปรุงสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบุคคล
ปัญหาชวนคิด (Quiz) ที่เกี่ยวเนื่องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ
       นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
       ใบสมัครที่ต้องให้ระบุข้อมูล เช่น ผู้อ้างอิง ผู้คํ้าประกัน ฯลฯ ต้องขอความยินยอมจากผู้ที่ถูก อ้างอิงหรือไม่ ?
       ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพของผู้สมัครงานหรือของลูกจ้าง เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ? จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร ?
       การประเมินผลการทำงาน หรือความเห็นของผู้ประเมินต่อการทำงานของลูกจ้าง เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ นายจ้างจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่สอบถามมาได้หรือไม่
       ลูกจ้างยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาจ้าง ความยินยอมดังกล่าว ถือเป็นความยินยอมตามกฎหมายแล้วหรือไม่ ?
       ลูกจ้างจะยกเลิกการให้ความยินยอม ทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร และต้องให้นายจ้างตกลงยอมให้ยกเลิกด้วยหรือไม่ ?
       พนักงานสามารถปฎิเสธการให้ข้อมูล หรือขอลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่?
       การสแกนลายนิ้วมือพนักงาน เพื่อใช้บันทึกการมาทำงาน และควบคุมบุคคลเข้า-ออกสำนักงาน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ? จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร ?
       ฯลฯ
ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
กรณีศึกษา/ตัวอย่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)
กรณีศึกษา/ตัวอย่างเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)
กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (HR Privacy Policy) สำหรับพนักงาน

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พรบHRคุ้มครองส่วนบุคคล

แสดงความคิดเห็น