หลักสูตรฝึกอบรม เตรียมเกษียณเกษมอย่างมีคุณค่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม เตรียมเกษียณเกษมอย่างมีคุณค่าในองค์กร

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มีความภักดีกับองค์กรมาตลอดระยะเวลานาน เติบโตมากับองค์กรผ่านงานต่างๆมามากมายจนเกิดความเชี่ยวชาญ และชำนาญงานในหลากหลายด้าน ซึ่งเราเรียกว่า “ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)” ที่ติดตัวบุคลากรนั้นๆ จนใกล้เวลาที่กำลังจะเกษียณอายุการทำงานกับองค์กร หากสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับบุคลากรรุ่นต่อๆมาได้สืบทอด และนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
การพัฒนาให้บุคลากรที่กำลังใกล้เกษียณอายุการทำงาน ได้มีแนวทางในการนำความรู้ฝังลึกส่งผ่านต่อให้บุคลากรต่อไปได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เช่น
      อบรม สัมมนา การเป็นแม่แบบให้ติดตามงาน (Job Shadowing)
      อบรม สัมมนา การเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหาร (Executive Mentor)
      อบรม สัมมนา การเป็นโค้ชและที่ปรึกษา (Coach & Consultant)
      อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรเฉพาะทาง (Specialist Trainer)
บุคลากรที่มีความภักดีต่อองค์กร ทำให้เลือกอยู่กับองค์กรจนถึงเวลาเกษียณอายุงาน ย่อมมีความตั้งใจในการสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรที่เขารักและผูกพันในเรื่องที่เขาสามารถทำได้ การฝึกอบรมและพัฒนาให้กลุ่มบุคลากรนี้มีเทคนิคในการสอนงานในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้เขาสามารถแปลง Tacit Knowledge ออกมาใช้ในการสอนงานและถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในตัวเอง และมีแนวทางในการแปลง Tacit Knowledge ของตัวเองออกมาเป็นองค์ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในรุ่นต่อๆไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสอนงานในรูปแบบต่างๆสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการพัฒนาบุคลากรใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฎิบัติการในการสอนด้วยบทบาทต่างๆ ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การแปลงความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้มีคุณค่า
      อบรม สัมมนา ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) มีคุณค่าเพราะอย่างไร?
      อบรม สัมมนา ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสร้างเป็นอะไรได้บ้าง?
      อบรม สัมมนา เทคนิคการแปลง Tacit Knowledge ให้เกิดประโยชน์
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดนักพัฒนาบุคลากร (Human Developer Mindset)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างคุณค่าด้วย Tacit Knowledge
สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing Society)
      อบรม สัมมนา ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
      อบรม สัมมนา ความหมายของการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
      อบรม สัมมนา การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างวงสนทนา (Dialogue Facilitation)
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
บทบาทของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเป็นแม่แบบให้ติดตามดูงาน (Job Shadowing)
      อบรม สัมมนา การเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหาร (Executive Mentor)
      อบรม สัมมนา การเป็นโค้ชและที่ปรึกษา (Coach & Consultant)
      อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรเรื่องที่เชี่ยวชาญ (Specialist Trainer)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติการในแต่ละบทบาท
เทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การอธิบายเนื้อหาของกิจกรรมเชิงปฎิบัติ
      อบรม สัมมนา การสอนงาน ณ. จุดปฎิบัติงานงานตามขั้นตอน
      อบรม สัมมนา การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีรูปแบบ
      อบรม สัมมนา การโค้ชคุณค่า & จุดแข็งในการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการสอนใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง