หลักสูตรฝึกอบรม เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง - หลักสูตร 2 วัน
(Professional Matchmaker)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง (Professional Matchmaker)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทิศทางธุรกิจ ในปัจจุบัน มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน การแข่งขันก็รุนแรงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรใดที่ปรับตัวได้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดความยากลำบากเพราะจะขยายให้องค์กรเติบโต ก็มีอุปสรรคมากมาย จะบริหารองค์กรขนาดเล็กแบบเดิมๆ ก็จะไปได้ลำบากมากขึ้น 
เถ้าแก่ธุรกิจ ส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการเพิ่มสาขาให้เข้าถึงพื้นที่ลูกค้าเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า แต่ก็มีอุปสรรคที่บุคลากร ซึ่งไม่พร้อมในการขยายตัว ทำให้เกิดการชะงักในการดำเนินการ
การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจึงนับเป็นหัวใจสำคัญที่เถ้าแก่ต้องเรียนรู้ และดำเนินการให้ครบถ้วนในการสร้างและพัฒนาองค์กร ให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจ และเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดของการพัฒนาองค์กร ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

วัตถุประสงค์
สร้างกรอบและแนวความคิดในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ให้เถ้าแก่สามารถเลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง 
ทำให้เถ้าแก่มองเห็นภาพองค์กรของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง 
กระตุ้นให้เถ้าแก่เกิดกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากร (คน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดประเด็นสำคัญๆ
       ทิศทางขององค์กร
       ภาพลักษณ์องค์กรในฝัน
       อุปสรรค/ข้อจำกัดในปัจจุบัน
       หลุมพรางทางความคิด ที่สกัดกั้นการพัฒนา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
       กำหนดโครงสร้างทีมงาน
       กลยุทธ์ขององค์กร
       แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
       คุณ คือ แม่ทัพ
       บทบาทของผู้นำ
       กลยุทธ์เกี่ยวกับคน (สร้าง, สั่งสอน, ส่งเสริม)
       เทคนิคการจัดวางคนที่เหมาะสม 

กำหนดแนวทางการบริหารงาน
       เลือกทำเรื่องที่สำคัญ (ตลาด, เงิน, คน, ระบบ)
       การประชุมทีมงาน
       กำหนดรูปแบบและ Style ของตัวเอง
       การบริหารแบบให้เขาบริหารตัวเอง

เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ
       ด้านการตลาดและขาย
       ด้านการพัฒนาบุคลากร
       ด้านการบริหารระบบงาน
       ด้านจิตวิทยาการจูงใจผู้อื่น


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การสัมมนาใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสำคัญ
การทำ Workshop ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง
สร้างบรรยากาศแบบสนุกสนานเป็นกันเอง
ทำให้เกิดสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร
การบ้านสำหรับนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป
กรณีศึกษาที่คล้ายสถานการณ์จริง เพื่อการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ