หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย - หลักสูตร 2 วัน
(Brain exercise for creatives ideas)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย (Brain exercise for creatives ideas)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำนอกกรอบ ผลิตไอเดียใหม่ๆ แล้วลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างและสิ่งใหม่ๆ ที่มหัศจรรย์ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องการเป็นเจ้าของ 
การพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานหรือสร้างผลงานในความรับ ผิดชอบของตัวเองนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จขององค์กรเพราะธุรกิจต้องการกลยุทธ์ ที่ ต่างจากคู่แข่ง, สินค้า/บริการที่แปลกใหม่, ช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่เหมือนเดิม และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น การทำให้บุคลากรมีเทคนิคกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดียใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรด้วยเช่นกัน 
การคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดขึ้นทันที แต่ต้องได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีและสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นนิสัย โดยนำความคิดที่ได้ลงมือปฏิบัติทันที เพื่อให้นำผลลัพธ์มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่เราคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ หากแต่ควรเป็นกิจวัตรประจำวันของเราที่สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยตัวเราเองได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้แนวความคิดในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงมือปฏิบัติทันที 
เพื่อสอนเทคนิคการผลิตไอเดียใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยการมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายความสามารถมากกว่ามองเป็นปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเทคนิคและวิธีการกระตุ้นสมองให้คิดนอกกรอบ ทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยไอเดียใหม่ๆ กับการทำงานอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : สร้างสรรค์ไอเดีย ด้วยการคิดนอกกรอบ
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ หลักการของการคิดแบบต่างๆ
       แหล่งที่มาของการคิดนอกกรอบ
       คุณเป็นคนคิดนอกกรอบหรือไม่?
       กิจกรรม 1: คำถามกระตุ้นความคิด
       กิจกรรม 2: พิชิตโจทย์ปัญหาด้วยการคิดนอกกรอบ

ปรับความคิดและจิตใจให้พร้อมสำหรับการคิดสร้างสรรค์
       ความหมายของการคิดสร้างสรรค์
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
       วิธีปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ
       กิจกรรม 3: สร้างไอเดียใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติของนักคิดสร้างสรรค์
       เชื่อมั่นในตัวเอง...แต่ไม่หลงตัวเอง
       ยอมรับความจริง...แต่ไม่ยอมแพ้
       กล้าฝัน...แล้วลงมือทำ
       ทัศนคติเชิงบวก...ไม่ยอมแพ้อุปสรรค
       ทำงานเป็นทีม...สร้างสรรค์ความคิดร่วมกัน
       Workshop 1: การพัฒนาคุณสมบัติเด่น
เทคนิคและขั้นตอนช่วยให้คุณเกิดไอเดีย
       การตั้งคำถามให้ถูกกับปัญหาและจุดประสงค์
       รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก
       ค้นหาไอเดียอย่างธรรมชาติ
       หยุดพักสักครูเมื่อเจอทางตัน
       นำไอเดียไปใช้จริง

       กิจกรรม 4: วิเคราะห์โจทย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Day II : การนำไอเดียไปประยุกต์ใช้กับงาน
การเรียนรู้แนวความคิดของบุคคลสำคัญ กรณีศึกษาต่างๆ
       การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่างๆ
       เรื่องเล่าประสบการณ์น่าสนใจ
       Workshop 2: สิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       คำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ
       แบบทดสอบความคิดเห็นของคุณ
       ทัศนคติเชิงบวกสร้างความคิดสร้างสรรค์
       กรณีศึกษา: สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก 

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
       ความคิดของคุณต่อเหตุการณ์ต่างๆ
       ปัจจัยที่ทำให้คิดไม่สร้างสรรค์
       วงจรพฤติกรรม
       Workshop 3: สร้างแนวทาง “คิดสร้างสรรค์” ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม: คิดคำโฆษณาสินค้าด้วยตัวเอง

การนำแนวคิดสร้างสรรค์ไปใช้กับการทำงาน
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
       วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
       ค้นหาไอเดียใหม่ๆ (นอกกรอบ)
       วางแผนการปฏิบัติงาน
       ลงมือทำด้วยจิตใจสร้างสรรค์
       กิจกรรม: สร้างแนวคิดใหม่ๆ กับสถานการณ์เดิมๆ

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ