หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย - หลักสูตร 2 วัน
(Brain exercise for creatives ideas)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย (Brain exercise for creatives ideas)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำนอกกรอบ ผลิตไอเดียใหม่ๆ แล้วลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างและสิ่งใหม่ๆ ที่มหัศจรรย์ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องการเป็นเจ้าของ 
การพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานหรือสร้างผลงานในความรับ ผิดชอบของตัวเองนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จขององค์กรเพราะธุรกิจต้องการกลยุทธ์ ที่ ต่างจากคู่แข่ง, สินค้า/บริการที่แปลกใหม่, ช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่เหมือนเดิม และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น การทำให้บุคลากรมีเทคนิคกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดียใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรด้วยเช่นกัน 
การคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดขึ้นทันที แต่ต้องได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีและสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นนิสัย โดยนำความคิดที่ได้ลงมือปฏิบัติทันที เพื่อให้นำผลลัพธ์มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่เราคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ หากแต่ควรเป็นกิจวัตรประจำวันของเราที่สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยตัวเราเองได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้แนวความคิดในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงมือปฏิบัติทันที 
เพื่อสอนเทคนิคการผลิตไอเดียใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยการมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายความสามารถมากกว่ามองเป็นปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเทคนิคและวิธีการกระตุ้นสมองให้คิดนอกกรอบ ทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยไอเดียใหม่ๆ กับการทำงานอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : สร้างสรรค์ไอเดีย ด้วยการคิดนอกกรอบ
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ หลักการของการคิดแบบต่างๆ
       แหล่งที่มาของการคิดนอกกรอบ
       คุณเป็นคนคิดนอกกรอบหรือไม่?
       กิจกรรม 1: คำถามกระตุ้นความคิด
       กิจกรรม 2: พิชิตโจทย์ปัญหาด้วยการคิดนอกกรอบ

ปรับความคิดและจิตใจให้พร้อมสำหรับการคิดสร้างสรรค์
       ความหมายของการคิดสร้างสรรค์
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
       วิธีปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ
       กิจกรรม 3: สร้างไอเดียใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติของนักคิดสร้างสรรค์
       เชื่อมั่นในตัวเอง...แต่ไม่หลงตัวเอง
       ยอมรับความจริง...แต่ไม่ยอมแพ้
       กล้าฝัน...แล้วลงมือทำ
       ทัศนคติเชิงบวก...ไม่ยอมแพ้อุปสรรค
       ทำงานเป็นทีม...สร้างสรรค์ความคิดร่วมกัน
       Workshop 1: การพัฒนาคุณสมบัติเด่น
เทคนิคและขั้นตอนช่วยให้คุณเกิดไอเดีย
       การตั้งคำถามให้ถูกกับปัญหาและจุดประสงค์
       รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก
       ค้นหาไอเดียอย่างธรรมชาติ
       หยุดพักสักครูเมื่อเจอทางตัน
       นำไอเดียไปใช้จริง

       กิจกรรม 4: วิเคราะห์โจทย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Day II : การนำไอเดียไปประยุกต์ใช้กับงาน
การเรียนรู้แนวความคิดของบุคคลสำคัญ กรณีศึกษาต่างๆ
       การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่างๆ
       เรื่องเล่าประสบการณ์น่าสนใจ
       Workshop 2: สิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       คำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ
       แบบทดสอบความคิดเห็นของคุณ
       ทัศนคติเชิงบวกสร้างความคิดสร้างสรรค์
       กรณีศึกษา: สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก 

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
       ความคิดของคุณต่อเหตุการณ์ต่างๆ
       ปัจจัยที่ทำให้คิดไม่สร้างสรรค์
       วงจรพฤติกรรม
       Workshop 3: สร้างแนวทาง “คิดสร้างสรรค์” ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม: คิดคำโฆษณาสินค้าด้วยตัวเอง

การนำแนวคิดสร้างสรรค์ไปใช้กับการทำงาน
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
       วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
       ค้นหาไอเดียใหม่ๆ (นอกกรอบ)
       วางแผนการปฏิบัติงาน
       ลงมือทำด้วยจิตใจสร้างสรรค์
       กิจกรรม: สร้างแนวคิดใหม่ๆ กับสถานการณ์เดิมๆ

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing