หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกำหนด OKRs และการโค้ชด้วย CPF อย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกำหนด OKRs และการโค้ชด้วย CPF อย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายในช่วงเวลาหนึ่งๆ และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำ “เหตุ” ที่ดีในการบรรลุ “จุดประสงค์” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า


OKRs เป็นเครื่องมือการสร้างผลลัพธ์ที่สะดวกและชัดเจนในการปฏิบัติ ทำให้บุคลากรเกิดผลงานได้และสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงมากกว่าขององค์กรอย่างครบถ้วน ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน


การตั้งเป้าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Result) เป็นแนวทางการตั้งเป้าหมายรูปแบบใหม่ที่เกิดประสิทธิผลสูง เพราะสามารถติดตามผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้นๆ มุ่งเน้นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญได้ง่ายขึ้นและชัดเจนแม่นยำขึ้น


“การกำหนด OKRs คือ การมุ่งเน้นการทำเหตุที่ถูกต้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ”


หัวใจสำคัญของ OKRs คือ FACTS
       Focus : การให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่อง
       Alignment : การสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันทั้งองค์กร
       Commitment : เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
       Tracking : มีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
       Stretch : เกิดความท้าทายในการบรรลุผลลัพธ์


การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพผล โดยการให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่างมีรูปแบบด้วย Conversation Feedback and Recognition (CFR) เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการพูดคุยและช่วยเหลือให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการติดตามเพื่อการจับผิดและถูกลงโทษ


การโค้ชสร้าง OKRs และกระบวนโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR) เป็นเทคนิคที่สอดคล้องเหมาะสมมาก เพราะ
       การโค้ชมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้เหมือน OKRs
       กุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การดึงศักยภาพและคุณค่า เหมือนกันโค้ช
       หัวหน้าต้องพูด 10% ฟัง 90% ซึ่งเป็นทักษะของโค้ช
       โค้ชสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านจิตใจเป็นหัวใจสำคัญของ CFR เช่นเดียวกับ
       ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของ OKRs ที่ตั้งเอง เหมือนโค้ชชี่ตั้งเป้าหมายเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายของการกำหนด OKRs ของหน่วยงานตัวเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสามารถเขียน OKRs ของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียน OKRs ของตัวเอง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้กับการบริหารงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ OKRs ในการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญของการสร้างผลลัพธ์ (Key Result) ที่ส่งผลกระทบกับจุดประสงค์ (Objective) อย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชในการสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR) กับทีมงานในการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การใช้คำถาม การชื่นชม ในการใช้ดำเนินการช่วง CFR ใน Style ของตัวเองได้อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชในการทำงานให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเรียนรู้และกำหนด OKRs ของตัวเอง

การเรียนรู้และเข้าใจ OKRs (Objective & Key Results)
       ประวัติของ OKRs พอสังเขป
       ที่มาของ OKRs (Timeline of OKRs)
       ความหมายของ OKRs เชิงลึก
       ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs
       เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
       Workshop : กำหนดคุณลักษณะของ OKRs ของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับ OKRs
       คุณลักษณะของ OKRs ที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการกำหนด OKRs
       Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การสร้าง Growth Mindset ในการทำงาน
       ประโยชน์ของการกำหนด OKRs ในการทำงาน
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
การสร้าง OKRs และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน
       การเปรียบเทียบ OKRs กับ MBOs
       ความเหมือนและความต่างของ OKRs และ KPI
       หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
       การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
       ประเภทของ OKRs ในแต่ละจุดประสงค์
       Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการติดตาม (CFR)
       ความหมายของการติดตามผลลัพธ์ด้วย CFR
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก (Proactive Conversation)
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
      กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช


DAY II : การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR
เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      เทคนิคการโค้ชให้ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs อย่างมีประสิทธิผล
       เทคนิคการโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       เทคนิคการฟัง & การใช้คำถามที่สอดคล้องกับ OKRs
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชสร้าง OKRs
ผู้นำพลังเชิงบวกในฐานะโค้ช (Positive Psychology Leader as Coach)
      หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเป็นผู้นำ Growth Mindset
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       หลักการของกระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
       Role Playing : การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
หลักการบริหารโครงการ OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
       การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
       หัวใจสำคัญของ CFR ให้ OKRs สำเร็จ
       การสร้างวัฒนธรรมการทำงานสำหรับ OKRs
       กระบวนการโค้ชและการติดตาม (CFR)
       Role Playing : ดำเนินการติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ช
การประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชในการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E + R = O
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
       การโค้ชมีความสำคัญและเหมาะสมกับ OKRs อย่างมาก
       บทสรุปแก่นของ OKRs ที่สำคัญ
       Role Playing : การประยุกต์การโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร