หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Beyond Selling Skill Achieve Goal)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ (Beyond Selling Skill Achieve Goal)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทักษะการขาย (Selling Skill) ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือน “การลับเลื่อย (Shape the Saw) อยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินการขายเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน 
นักขาย (Sales) ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง (Self-Development) ในการเตรียมตัวและหมั่นฝึกฝนทักษะการขาย โดยให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องใหญ่ คือ
      ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Product/Service Knowledge)
      การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill)
      การสร้างกรอบความคิดที่ดี (Mindset)
การพัฒนาทักษะการขายให้เกิดประสิทธิผล ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติการขายจริงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง (Role Playing) ทันที ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขายของตัวเองด้วยการปฏิบัติการขายจริงซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนบทพูดของตัวเองใน Workbook ของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเองในแต่ละทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริงหลังการอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวใจสำคัญของทักษะการขายเบื้องต้น 
      การเตรียมตัวเองอย่างมีคุณภาพ 
      การนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Presentation) 
      เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า (Positive Psychology Technique) 
      การเจรจาต่อรองสร้างผลลัพธ์ที่ดี (WIN : WIN Negotiation) 
      การปิดการขายอย่างเหนือชั้น (Beyond Close Sale) 
      Workshop : การพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง 
เทคนิคการขายเข้าถึงคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill with DISC) 
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วย Whole Brain 
      การเข้าใจลูกค้าแต่ละประเภทด้วย DISC 
      การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท 
      Workshop : กำหนดบทพูดแนวทางการขายของตัวเอง 
      Role Plying : การฝึกปฏิบัติการขายจริง ซึ่งกันและกัน 
เทคนิคการพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก 
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าเชิงลึกด้วยคำถาม 
      การรับฟังเชิงลึก ได้ยินสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูด 
      Role Plying : การสร้างบทสนทนาด้วยการปฏิบัติจริง 
      การเจรจาต่อรองที่คุณลักษณะของลูกค้า (DISC) 
      การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วย CARES 
      Role Plying : การสร้างบทละครเจรจาต่อรอง สร้างผลลัพธ์ที่ดี 
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย 
      Workshop : การบันทึกสถานการณ์ของตัวเองใน Workbook 
      Role Plying : การฝึกปฏิบัติการขายจริงตามบทพูดของตัวเอง 
      Unpack : การถอดบทเรียนการขายซึ่งกันและกัน สร้างการเรียนรู้ 
      Workshop : การพัฒนาทักษะการขายของตัวเองเพิ่มเติม
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง กับสถานการณ์ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม