หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(Beyond Selling Skill Achieve Goal)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ทักษะการขาย (Selling Skill) ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือน “การลับเลื่อย (Shape the Saw) อยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินการขายเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน 
นักขาย (Sales) ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง (Self-Development) ในการเตรียมตัวและหมั่นฝึกฝนทักษะการขาย โดยให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องใหญ่ คือ
      ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Product/Service Knowledge)
      การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill)
      การสร้างกรอบความคิดที่ดี (Mindset)
การพัฒนาทักษะการขายให้เกิดประสิทธิผล ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติการขายจริงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง (Role Playing) ทันที ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขายของตัวเองด้วยการปฏิบัติการขายจริงซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนบทพูดของตัวเองใน Workbook ของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเองในแต่ละทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริงหลังการอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวใจสำคัญของทักษะการขายเบื้องต้น 
      การเตรียมตัวเองอย่างมีคุณภาพ 
      การนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Presentation) 
      เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า (Positive Psychology Technique) 
      การเจรจาต่อรองสร้างผลลัพธ์ที่ดี (WIN : WIN Negotiation) 
      การปิดการขายอย่างเหนือชั้น (Beyond Close Sale) 
      Workshop : การพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง 
เทคนิคการขายเข้าถึงคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill with DISC) 
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วย Whole Brain 
      การเข้าใจลูกค้าแต่ละประเภทด้วย DISC 
      การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท 
      Workshop : กำหนดบทพูดแนวทางการขายของตัวเอง 
      Role Plying : การฝึกปฏิบัติการขายจริง ซึ่งกันและกัน 
เทคนิคการพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก 
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าเชิงลึกด้วยคำถาม 
      การรับฟังเชิงลึก ได้ยินสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูด 
      Role Plying : การสร้างบทสนทนาด้วยการปฏิบัติจริง 
      การเจรจาต่อรองที่คุณลักษณะของลูกค้า (DISC) 
      การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วย CARES 
      Role Plying : การสร้างบทละครเจรจาต่อรอง สร้างผลลัพธ์ที่ดี 
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย 
      Workshop : การบันทึกสถานการณ์ของตัวเองใน Workbook 
      Role Plying : การฝึกปฏิบัติการขายจริงตามบทพูดของตัวเอง 
      Unpack : การถอดบทเรียนการขายซึ่งกันและกัน สร้างการเรียนรู้ 
      Workshop : การพัฒนาทักษะการขายของตัวเองเพิ่มเติม
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง กับสถานการณ์ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Selling Skillนักขายขายเชิงกลยุทธ์

แสดงความคิดเห็น