หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน

(Excellent Tele sales)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร 
เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการลดเวลาการเดินทาง หรือด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร 
การขายทางโทรศัพท์เป็นประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ เช่น Tele Marketing, Tele Sales หรือ CRM มีความสะดวกในการเจาะกลุ่มคนได้กว้างและเร็ว 
ส่วนงานขายทางโทรศัพท์เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานด้วยวินัย จิดใจที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อเป็นคนเก่งขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวเองในการทำงานขายทางโทรศัพท์ และสำรวจสุขภาพงานขายของตัวเอง ด้วยการค้นหานิยามงานขายทางโทรศัพท์ ด้วยตัวเองว่าเป็นงานที่ชอบและหลงไหลระดับใด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการขายทางโทรศัพท์ ในมุมมองด้านบวก และสามารถพัฒนาเป็นกระบวนการขายของตัวเองในสไตล์ที่ตัวเองถนัด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานขายทางโทรศัพท์ได้บรรลุเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานขายทางโทรศัพท์ที่เหนือชั้นสไตล์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
         นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
         วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
         คุณคิดอย่างไร กับการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์?
         คุณค่าของคุณและองค์กรที่ลูกค้าชื่นชอบ หรือ ต้องการคืออะไร ?

เปลี่ยนแปลงตัวเอง…เพื่อการทำงานขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ
         อดีต ปัจจุบัน อนาคต
         โปรแกรมใหม่…นิยามใหม่ในคนเดิม
         ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานขายทางโทรศัพท์

ความรู้พื้นฐานขององค์กร ด้วยองค์ประกอบ 5 รู้สำคัญ
         รู้จักบริษัท
         รู้จักสินค้า
         รู้จักลูกค้า
         รู้จักคู่แข่ง
         รู้จักตัวเอง
เทคนิคการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
         เขียนสคริป …ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นใจ
         การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์…ด้วยการรู้จักธรรมชาติของมนุษย์
         ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
         บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
         กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย 
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายทางโทรศัพท์เทคนิคการขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น