หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการขายทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“สร้างยอดขายให้สูงขึ้นได้ ด้วยการขายทางโทรศัพท์”

หลักการและเหตุผล
การขายทางโทรศัพท์เป็นช่องทางหนึ่งที่องค์กรจำนวนไม่น้อยเลือกใช้ เพื่อใช้ช่องทางนี้ติดต่อนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆให้กับลูกค้า เนื่องจากการขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์สามารถช่วยลดต้นทุนต่างๆไปได้มาก เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสารสินค้าและบริการ ประหยัดเวลาในการดำเนินการต่างๆในการไปพบลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น 
ปัญหาของการขายผ่านทางโทรศัพท์ที่พบบ่อยคือไม่สามารถปิดการขายได้ หรือมีโอกาสน้อยมากที่จะปิดการขายได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมหลายประการ จึงเป็นความจำเป็นอย่างมากที่ผู้เข้ารับการอบรมขายต้องมีทักษะและรู้เทคนิคให้เชี่ยวชาญในการสนทนา การนำข้อมูลสินค้าและบริการ และโน้มน้าวใจลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งยังให้ลูกค้าสามารถตกลงตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากผู้เข้ารับการอบรมขายได้ในการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว เพราะอาจจะไม่มีโอกาสในการโทรศัพท์หาลูกค้าในครั้งที่สอง หรือได้รับการติดต่อกลับมาอีก 
หลักสูตรเทคนิคการขายผ่านทางโทรศัพท์นี้ ช่วยเสริมทักษะการขายและเทคนิคการขายเกี่ยวกับการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมขาย และช่วยให้รู้วิธีการต่างๆ รวมไปถึงโอกาสในการปิดการขายที่มีมากขึ้นได้อีก

“การขายทางโทรศัพท์จะเป็นเรื่อง่าย หากคุณทราบเทคนิคที่ถูกต้องของการขายทางโทรศัพท์”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายทางโทรศัพท์ในแบบมืออาชีพ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเพื่อส่งผลในการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าว และเปลี่ยนคำถามให้เป็นยอดขาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเตรียมความพร้อมรอบด้าน
การเตรียมความพร้อมก่อนติดต่อลูกค้า 
การเตรียมสภาวะรอบข้างในการใช้โทรศัพท์ 
การวิเคราะห์ลูกค้า และการคัดสรรลูกค้าที่มุ่งหวัง 
การเตรียมความพร้อมบทสนทนากับลูกค้าแต่ละราย 
การใช้เวลาอันจำกัดในบทสนทนา 
การใช้คำทักทาย และบทสนทนาเริ่มต้นให้น่าดึงดูด 
การอ่านสัญญาณของน้ำเสียง 
การอ่านช่วงจังหวะของการสนทนา 
การเปลี่ยนคำปฏิเสธไปสู่การสนทนาที่เกิดประสิทธิผล 
เทคนิคการใช้คำพูด น้ำเสียง เพื่อให้ลูกค้าพอใจ 
เทคนิคการนำเสนอทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
เทคนิคการสร้างคุณค่าสินค้าในเวลาที่จำกัด 
การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ 
การใช้คำถาม เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ 
เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อสร้างยอดขาย 
เทคนิคการตอบและควบคุมข้อโต้แย้ง 
การโน้มน้าวให้ลูกค้ารู้สึกสนใจ 
การเปลี่ยนคำถามของลูกค้าให้เป็นยอดขาย 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทการขายสินค้า/บริการประเภทต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ 
         อบรมบริการ ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้การขายมีประสิทธิผลมากที่สุด 
         อบรมบริการ สร้างตารางการให้คะแนน
         อบรมบริการ แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
         อบรมบริการ วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการขายสินค้าทางโทรศัพท์

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายการนำเสนอการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น