หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 2 วัน

(Performance Selling Techniques)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างมากมายในธุรกิจ สินค้าและบริการในเชิงสินค้าอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของบทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา เพื่อทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในตัวเอง สามารถสร้างกระบวนการขายในเชิงที่ปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างผลปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary) จะทำให้นักขายรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินการขายตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

การนำเสนอแนวทางที่เป็นคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ โดยการให้ความสำคัญ ดังนี้
       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
       กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
       การฟังที่ความต้องการของลูกค้าด้วย 4C 
       การจูงใจลูกค้าให้เห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่นักขายต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถแนวทางการขาย (Solution Selling) ของตัวเองได้ เกิดความมั่นใจในการดำเนินการขายของตัวเอง สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้ตามที่กำหนดไว้

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักพื้นฐานของการขายในเชิงที่ปรึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองกับ DISC และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน พร้อมเข้าใจความต้องการของสมองของลูกค้า (Brain Need) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในงานขายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ในการไปดำเนินงานขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการประเมินลูกค้า และสร้างแนวทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักพื้นฐานของนักขายในฐานะที่ปรึกษา 
การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
       แนวทางการพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา
       เรื่องสำคัญที่นักขายเชิงที่ปรึกษาใช้ดำเนินการ
       ตารางดำเนินการขายของนักขายแต่ละประเภท
       Workshop : คุณเป็นนักขายประเภทไหน?
การพัฒนาการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill With DISC)
       การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary)
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
       การนำเสนอขายให้ตอบ CARES ของลูกค้า (Brain Need)
       การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
       Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
       การเรียนรู้และเข้าใจ “กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adaption Process)
       การฟังลูกค้า...ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
       การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
       Role Playing : การสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า 
การสร้างแนวทางการนำเสนอขายพิชิตใจลูกค้า
       การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
       เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
       การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying strategy)
       Role Playing : เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า 

Day II : การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา 
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       การวิเคราะห์โอกาสในการขาย        การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
       การประเมินความคุ้มค่าในการแข่งขัน
       การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
       Workshop : การสร้างกระบวนการดำเนินการขายของตัวเอง 
การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       นิยามการนำเสนอการขายที่ดี (กรอบความคิด)
       จุดประสงค์ของการนำเสนอขายทั่วๆไป
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอขาย
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอขายของตัวเอง
       Workshop : การนำเสนอขายด้วย Style ของตัวเอง
       Role Playing : การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN เชิงสร้างสรรค์
       จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
       ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง
       Role Playing : การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN 
การสร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
       วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
       Role Playing : เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การขายงานขายNLP

แสดงความคิดเห็น