หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Performance Selling Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance Selling Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างมากมายในธุรกิจ สินค้าและบริการในเชิงสินค้าอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของบทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา เพื่อทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในตัวเอง สามารถสร้างกระบวนการขายในเชิงที่ปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างผลปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary) จะทำให้นักขายรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินการขายตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

การนำเสนอแนวทางที่เป็นคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ โดยการให้ความสำคัญ ดังนี้
       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
       กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
       การฟังที่ความต้องการของลูกค้าด้วย 4C 
       การจูงใจลูกค้าให้เห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่นักขายต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถแนวทางการขาย (Solution Selling) ของตัวเองได้ เกิดความมั่นใจในการดำเนินการขายของตัวเอง สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้ตามที่กำหนดไว้

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักพื้นฐานของการขายในเชิงที่ปรึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองกับ DISC และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน พร้อมเข้าใจความต้องการของสมองของลูกค้า (Brain Need) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในงานขายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ในการไปดำเนินงานขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการประเมินลูกค้า และสร้างแนวทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักพื้นฐานของนักขายในฐานะที่ปรึกษา 
การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
       แนวทางการพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา
       เรื่องสำคัญที่นักขายเชิงที่ปรึกษาใช้ดำเนินการ
       ตารางดำเนินการขายของนักขายแต่ละประเภท
       Workshop : คุณเป็นนักขายประเภทไหน?
การพัฒนาการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill With DISC)
       การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary)
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
       การนำเสนอขายให้ตอบ CARES ของลูกค้า (Brain Need)
       การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
       Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
       การเรียนรู้และเข้าใจ “กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adaption Process)
       การฟังลูกค้า...ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
       การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
       Role Playing : การสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า 
การสร้างแนวทางการนำเสนอขายพิชิตใจลูกค้า
       การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
       เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
       การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying strategy)
       Role Playing : เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า 

Day II : การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา 
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       การวิเคราะห์โอกาสในการขาย        การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
       การประเมินความคุ้มค่าในการแข่งขัน
       การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
       Workshop : การสร้างกระบวนการดำเนินการขายของตัวเอง 
การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       นิยามการนำเสนอการขายที่ดี (กรอบความคิด)
       จุดประสงค์ของการนำเสนอขายทั่วๆไป
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอขาย
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอขายของตัวเอง
       Workshop : การนำเสนอขายด้วย Style ของตัวเอง
       Role Playing : การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN เชิงสร้างสรรค์
       จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
       ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง
       Role Playing : การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN 
การสร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
       วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
       Role Playing : เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม