หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ลูกค้า คือ จุดที่ต้องเน้นให้ความสำคัญ การดำเนินการเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางธุรกิจ และได้รับผลลัพธ์เชิงบวกวัดได้ คือ เป้าหมายพื้นฐานของการทำการขายทั้งหมด
ลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่เข้าใจตัวเขา ภาระหน้าที่ของเขาและปัญหาของเขา เขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับใครก็ตามที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาผู้สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานการณ์ของตน 
พนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ 
การพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับลูกค้าในเชิงเทคนิคมากกว่าแค่นำเสนอขายเท่านั้น
เพื่อทำให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมออกมาใช้ในการสร้างโอกาส ทางการขายได้อย่างเหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าฝึกอบรม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) และลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขายสำหรับช่างเทคนิค ทำให้นำสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเองที่ลูกค้าต้องการออกมาสร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจตัวคุณเองเรื่องงานขายในทัศนคติของคุณ
       นิยามงานขายคืออะไร ? 
       คุณมีความชอบในงานขายแค่ไหน ? 
       คุณมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ? 
       ถ้าต้องนำเสนอขาย คุณคิดจะทำอย่างไร ? 
คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่ นำเสนออย่างแท้จริง 
       นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงในด้านเทคนิค อย่างครบถ้วน 
       สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้ามากกว่านำเสนอขาย 
       มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้า เกิดความเข้าใจ ใน Solution
กระบวนการขายพื้นฐาน
       ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า 
       วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ 
       บริหารงานขายด้วย Sales Pipeline 
       เข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจได้ 
       วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
       เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
       ดำเนินการปิดการขายแบบ WIN : WIN 
การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
       มุ่งมั่นในเป้าหมาย 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกในงานขาย 
       การมีวินัยในตัวเอง 
       มนุษยสัมพันธ์ 
       ความรับผิดชอบ

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะเกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมลงมือเขียน “เทคนิคการขายด้วยตัวเอง” ขึ้นมาได้ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
วิทยากรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้มองเห็นจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองที่ลูกค้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
แบบฝึกหัดเพื่อนำไปสร้างเป็นคัมภีร์การขายใน Style ของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และเป็นธรรมชาติในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม