หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย - หลักสูตร 2 วัน

(Sale Technical for Super Sale man)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการแข่งในโลกธุรกิจสูงมาก และที่สำคัญโลกปัจจุบันแคบลงอย่างเหลือเชื่อ เพราะเทคโนโลยีในทำให้การสื่อสารกันสามารถส่งข้อมูลข่าวสารกันไปได้ทั่วโลกภายในชั่วพริบ ดังนั้นการเทคนิคการขายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมงานฝ่ายขายต้องเรียนรู้และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างยอดขายได้ติดอันดับ Top Chart ของหน่วยงานหรือของธุรกิจเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ทีมงานขายต้องมีความพร้อมในการขายทั้งสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งไม่ได้จำเพาะแค่เพียงพนักงานขายคนใดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทีมงานฝ่ายขายทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างยอดขายให้เกิดขึ้น ทั้งในด้านการบริหารลูกค้าที่มีอยู่แล้วและการสร้างลูกค้าใหม่ การเรียนรู้เทคนิคการขายที่จะได้จากฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคในการขายแบบมืออาชีพที่จะสามารถพาท่านขึ้นไปสู่ระดับ Top ได้อย่างง่ายดาย ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำงาน เทคนิคการสร้างผู้มุ่งหวัง เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ และเทคนิคการรักษาลูกค้า การบริหารลูกค้าโดยใช้กฎของ Pareto’s Principle คือ กฎ 20:80 เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้ง รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการจัดการตนเองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการเทคนิคและองค์ประกอบสำคัญของการขาย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ส่วนบุคคลและผลกระทบต่อเป้าการขาย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของเทคนิคการขาย
เทคนิคการนำเสนอขาย 
แนวคิด วิธีการในการสร้างผู้มุ่งหวังรวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจเพื่อการปิดการขาย
ความต้องการของมนุษย์ ตามหลักของ Abraham Maslow กับการขาย
การบริหารลูกค้าโดยใช้ Pareto’s Maslow principle
การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีมงานฝ่ายขาย 
เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งเพื่อการปิดการขาย

แนวทางการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการบรรยาย อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 หัวหน้า
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน พัฒนาการตลาด
 การขายสินค้า
และงานบริการ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอขายการขายนักขาย

แสดงความคิดเห็น