หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การขายสินค้าอุตสาหกรรม มีระยะเวลาในการดำเนินงานขาย (Sale Cycle) ค่อนข้างมาก มีขั้นตอนการนำเสนอขายที่ซับซ้อน มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อจำนวนมาก มูลค่าต่อโครงการค่อนข้างสูงทำให้มีผลกระทบกับยอดขายหากขายได้หรือขายไม่ได้ ดังนั้น นักขายสินค้าอุตสาหกรรมควรมีเทคนิคที่มีประสิทธิผลสูง เพื่อทำให้การนำเสนอขายมีโอกาสในการปิดการขายให้มากที่สุด
นักขายสินค้าอุตสาหกรรมต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนำเสนอขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น
       ความต้องการของลูกค้าคือเรื่องใด?
       ใครคือผู้ตัดสินใจซื้อตัวจริง?
       ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบ้าง?
       พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างไร?
      เป็นต้น
การสร้างกระบวนการขายและคิดค้นเทคนิคการขายด้วยตัวเอง จะทำให้นักขายเป็นผู้เชี่ยวชาญงานขายและมีความมั่นใจในการนำเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การเตรียมตัว การบริหาร และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักขายสินค้าอุตสาหกรรม มีโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถสร้างโอกาสทางการขายและวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจตลาดอุตสาหกรรม (ลูกค้า) ได้อย่างละเอียด สามารถเข้าหาลูกค้าเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมมีกระบวนการขายและเทคนิคการขายที่เหมาะสมกับตัวเองตาม Style ของตัวเองทำให้งานขายมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ลูกค้า มองเห็นโอกาส กำหนดกลยุทธ์ และประเมินลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ

หัวข้อหลักในผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ
วิเคราะห์ เรียนรู้ และทำความเข้าใจตลาดอุตสาหกรรม
       แนวความคิดเกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       พฤติกรรมผู้บริโภคตลาดอุตสาหกรรม 
       กลุ่มบุคคลสำคัญที่ต้องติดต่อ 
       คุณสมบัติของนักขายสินค้าอุตสาหกรรม 
       Workshop: ประเมินตัวเองกับสินค้าอุตสาหกรรม 
พัฒนากระบวนการขายสินค้าอุตสาหกรรมด้วยตัวเอง
       การเตรียมตัวเรื่องสำคัญ 5 เรื่อง 
       เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       การวิเคราะห์และประเมินความต้องการ 
       กำหนดขั้นตอนเปิดการขายถึงปิดการขาย 
       Workshop: สร้างคัมภีร์การขายเป็นระบบ 
       กรณีศึกษา: นักขายเชิงกลยุทธ์ 
สร้างเทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
       วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
       กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก 
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       สร้างโอกาสทางการขายอยู่ตลอดเวลา 
       ปฏิบัติตามกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง 
       Workshop: สร้างเทคนิคการขายของตัวเอง
การดำเนินงานขายเชิงกลยุทธ์
       สร้างความต้องการซื้อของลูกค้า 
       กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
       ประเมินโอกาสในการขาย 
       ดำเนินงานขายเชิงกลยุทธ์ 
       ปิดการขายอย่างเป็นระบบ 
       Workshop: สร้างกลยุทธ์พิชิตลูกค้า

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม