หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนอขายที่มีประสิทธิผลเป็นกระบวนการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามกระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process) โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจผ่านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ดังนั้น หากพนักงานขายสามารถจับประเด็นสำคัญต่างๆ ของความต้องการซื้อของลูกค้าได้การนำเสนอขายก็จะสมบูรณ์
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Character)” จะทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอได้สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกค้าได้มากที่สุด โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อก็จะมีสูง ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ของลูกค้า เช่น...
       คุณลักษณะตามสมอง 4 ด้าน
       คุณลักษณะที่สะท้อน FEARS
       คุณลักษณะที่สะท้อนรูปแบบการตัดสินใจซื้อ
 พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสภาวะที่ดีให้กับตัวเองได้บนสถานการณ์ที่อาจไม่ดี เพราะมีเทคนิคในการกระตุ้นให้สมองของตัวเอง ทำงานที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง มากกว่าปล่อยให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวชี้นำอารมณ์ของตัวเอง เช่น...
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
       การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
       การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)

วัตถุประสงค์
 ผู้เรียนสามารถสร้างเทคนิคการขายใหม่ๆ ของตัวเองในขั้นระดับ Advance และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ผู้เรียนมีเทคนิคปลุกจิตวิญญาณและสร้างความกระตือรือร้นของตัวเองได้ด้วยการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและการโค้ชตัวเอง
 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านการพูดและพฤติกรรมได้ด้วยตัวเอง ทำให้นำเสนอที่ตรงคุณลักษณะของลูกค้าได้มากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการซื้อเพื่อสร้างกระบวนการขาย
      กระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process)
      กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
      ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
      ปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมการซื้อ (Consumer Behavior Factor)
      Workshop: กำหนดแนวทางนำเสนอขายรูปแบบใหม่
 การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      เรื่องราวความต้องการของลูกค้ากับสมอง 4 ด้าน
      เทคนิคการนำเสนอตอบ FEARS ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      Workshop: เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า
 เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเองและจูงใจลูกค้า
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
      การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
      การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)
      Workshop: เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาทีมงาน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม