หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนอขายที่มีประสิทธิผลเป็นกระบวนการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามกระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process) โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจผ่านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ดังนั้น หากพนักงานขายสามารถจับประเด็นสำคัญต่างๆ ของความต้องการซื้อของลูกค้าได้การนำเสนอขายก็จะสมบูรณ์
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Character)” จะทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอได้สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกค้าได้มากที่สุด โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อก็จะมีสูง ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ของลูกค้า เช่น...
       คุณลักษณะตามสมอง 4 ด้าน
       คุณลักษณะที่สะท้อน FEARS
       คุณลักษณะที่สะท้อนรูปแบบการตัดสินใจซื้อ
 พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสภาวะที่ดีให้กับตัวเองได้บนสถานการณ์ที่อาจไม่ดี เพราะมีเทคนิคในการกระตุ้นให้สมองของตัวเอง ทำงานที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง มากกว่าปล่อยให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวชี้นำอารมณ์ของตัวเอง เช่น...
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
       การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
       การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)

วัตถุประสงค์
 ผู้เรียนสามารถสร้างเทคนิคการขายใหม่ๆ ของตัวเองในขั้นระดับ Advance และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ผู้เรียนมีเทคนิคปลุกจิตวิญญาณและสร้างความกระตือรือร้นของตัวเองได้ด้วยการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและการโค้ชตัวเอง
 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านการพูดและพฤติกรรมได้ด้วยตัวเอง ทำให้นำเสนอที่ตรงคุณลักษณะของลูกค้าได้มากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการซื้อเพื่อสร้างกระบวนการขาย
      กระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process)
      กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
      ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
      ปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมการซื้อ (Consumer Behavior Factor)
      Workshop: กำหนดแนวทางนำเสนอขายรูปแบบใหม่
 การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      เรื่องราวความต้องการของลูกค้ากับสมอง 4 ด้าน
      เทคนิคการนำเสนอตอบ FEARS ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      Workshop: เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า
 เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเองและจูงใจลูกค้า
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
      การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
      การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)
      Workshop: เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาทีมงาน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม