คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนอขายที่มีประสิทธิผลเป็นกระบวนการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามกระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process) โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจผ่านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ดังนั้น หากพนักงานขายสามารถจับประเด็นสำคัญต่างๆ ของความต้องการซื้อของลูกค้าได้การนำเสนอขายก็จะสมบูรณ์
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Character)” จะทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอได้สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกค้าได้มากที่สุด โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อก็จะมีสูง ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ของลูกค้า เช่น...
       คุณลักษณะตามสมอง 4 ด้าน
       คุณลักษณะที่สะท้อน FEARS
       คุณลักษณะที่สะท้อนรูปแบบการตัดสินใจซื้อ
 พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสภาวะที่ดีให้กับตัวเองได้บนสถานการณ์ที่อาจไม่ดี เพราะมีเทคนิคในการกระตุ้นให้สมองของตัวเอง ทำงานที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง มากกว่าปล่อยให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวชี้นำอารมณ์ของตัวเอง เช่น...
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
       การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
       การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)

วัตถุประสงค์
 ผู้เรียนสามารถสร้างเทคนิคการขายใหม่ๆ ของตัวเองในขั้นระดับ Advance และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ผู้เรียนมีเทคนิคปลุกจิตวิญญาณและสร้างความกระตือรือร้นของตัวเองได้ด้วยการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและการโค้ชตัวเอง
 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านการพูดและพฤติกรรมได้ด้วยตัวเอง ทำให้นำเสนอที่ตรงคุณลักษณะของลูกค้าได้มากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการซื้อเพื่อสร้างกระบวนการขาย
      กระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process)
      กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
      ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
      ปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมการซื้อ (Consumer Behavior Factor)
      Workshop: กำหนดแนวทางนำเสนอขายรูปแบบใหม่
 การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      เรื่องราวความต้องการของลูกค้ากับสมอง 4 ด้าน
      เทคนิคการนำเสนอตอบ FEARS ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      Workshop: เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า
 เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเองและจูงใจลูกค้า
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เป็นเชิงเหตุผล (Brain Working)
      การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
      การโค้ชตัวเองให้พร้อมทุกสถานการณ์ (Self-Coaching)
      Workshop: เทคนิคการสร้างพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาทีมงาน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการขายการนำเสนอขายหลักจิตวิทยาเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น