หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายเชิงคำถามเพื่อช่วยเหลือลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Helping Client with Questioning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายเชิงคำถามเพื่อช่วยเหลือลูกค้า (Helping Client with Questioning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

"นักขายที่แท้จริง ให้ความสำคัญที่การช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์"
"การทำให้ลูกค้า "ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง" โดยไม่ต้องพยายามขาย"

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจสินค้า/บริการต่างๆมีความเสมอภาคกัน เพราะเป็นตลาดเสรีและทุกบริษัทก็สามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันได้ทัน ทำให้การขายมีความยุ่งยากมากขึ้น โอกาสที่จะปิดการขายก็มีน้อยลง เพราะลูกค้าสามารถเลือกใช้สินค้า/บริการจากคู่แข่งได้ง่าย
การขายโดยการใช้คำถาม เพื่อช่วยเหลือลูกค้า เป็นแนวทางการขายที่กระตุ้นให้ลูกค้าเปิดเผยความต้องการและข้อจำกัดที่เป็นปัญหา/อุปสรรคของตัวเอง เพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นำไปสู่การตัดสินใจซื้อความเชื่อมั่น เช่น......
     - คำถามสร้างความต้องการของลูกค้า
     - คำถามเปิดโอกาสใหม่ๆในใจลูกค้า
     - คำถามสร้างความรู้สึกร่วมสู่การตัดสินใจ
กลยุทธ์การทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ ก็จะทำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าและบริการจากนักขายมากขึ้น เช่น......
     - การเปลี่ยนมุมมองลูกค้าใหม่กับสินค้าและบริการ
     - การให้ลูกค้าจดจ่อกับเรื่องที่เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการเป็นนักขายที่แท้จริง มุ่งสู่การให้ความช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าพยายามขายสินค้า/บริการ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถามและการฟังเชิงปฏิบัติการ จนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบกลยุทธ์การขายแนวใหม่ของตัวเองในการนำไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการขายโดยใช้คำถาม หลีกเลี่ยงการนำสนอแบบเดิมๆปิดการขายได้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ (ลูกค้า)
      การขายที่ดีทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเอง
      ลูกค้ามีความต้องการแก้ Pain อยากได้ Gain
      ลูกค้ารู้จักตัวเองดีที่สุด
      Workshop : กำหนดแนวทางการขายของตัวเอง
เทคนิคการขายด้วยคำถามในรูปแบบต่างๆ
      คำถามสร้างความต้องการของลูกค้า
      คำถามให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
      คำถามเปิดโอกาสใหม่ๆให้ลูกค้า
      คำถามสร้างความรู้สึกร่วม
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถาม
เทคนิคการรับฟัง เพิ่มยอดขาย
      การฟังที่ความเป็นตัวตนของลูกค้า
      การฟังให้ได้ยินความต้องการที่แท้จริง
      การฟังแบบเข้าใจข้อจำกัดของลูกค้า
      การฟังสิ่งที่ลูกค้าอยากให้ช่วยเหลือ
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการฟังแล้วนำเสนอ
กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างประทับใจ
      ประเมิน STP เพื่อนำเสนอ FAB
      การให้ Winning Zone มีความชัดเจน
      การเปลี่ยนมุมมองลูกค้าไปที่ประโยชน์ที่ได้รับ
      การทำให้ลูกค้าจดจ่อเรื่องของตัวเองอย่างมั่นใจ
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการขายแบบช่วยเหลือ
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม