หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณสมบัติ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” ในปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญกับความครบเครื่องที่ครอบคลุม เทคนิคการขาย การให้บริการที่ดี เหนือความคาดหวัง แล้วสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร เป็นการผสมผสานทั้ง 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในตัวตนของนักขาย ก็จะทำให้นักขายประสบความสำเร็จ พิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้


นักขายสินค้า/บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเข้าใจ “ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Need)” รู้ถึงกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้า/บริการของลูกค้า (Adoption Process) ทำให้สามารถออกแบบแนวทางการขายและการบริการให้อยู่บน “เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)” ได้อย่างครบถ้วน จนทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า/บริการและองค์กรอย่างยั่งยืน


การผสมผสานหลักการขาย หลักการบริการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด จะช่วยทำให้นักขายสามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างชัดเจน เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักขายสามารถนำมาใช้กระตุ้นการสนใจและตัดสินใจได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น.....
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด 4.0 ให้เหมาะสมกับลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างกรอบความคิดที่ดีของการเป็นนักขายหัวใจบริการใน Style ของตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการขายและการบริการที่สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง ณ. จุดขายและบริการได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการขายและการบริการ เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงการขายและการบริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเสมือนหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องการเป็นนักขายพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
       สำรวจแนวความคิดการเป็นนักขายพิชิตเป้าหมาย
       คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
       การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกรอบความคิดการให้บริการ (Service Mindset)
       หลักพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดประเภทต่างๆ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) นักขายของตัวเอง
สร้างกระบวนการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
       กระบวนการยอมรับและตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์การขายและการบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี (Loyalty Expansion)
       Role Playing : การขายและการบริการตามกระบวนการ
การพัฒนาเทคนิคการขายและการบริการ เข้าถึงใจลูกค้า
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       เทคนิคการขายให้ตรงคุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
       เทคนิคการนำเสนอที่กรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
       เทคนิคการเจรจาต่อรองสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : ดำเนินการขายด้วยเทคนิคของตัวเอง
การขายและการบริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด
       การนำเสนอ 4Ps ให้สอดคล้องกับ 4Cs
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับลูกค้า
       Workshop : กำหนดแนวทางการขายและบริการของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม