หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บ่อยครั้งเวลาที่พนักงานขายอยู่ต่อหน้าลูกค้า การเปิดและปิดการขายอาจเกิดขึ้นกับพนักงานขายโดยที่ยังไม่ทันได้เตรียมความพร้อมใดมาก่อน ส่งผลให้สูญเสียโอกาสอันสำคัญที่จะได้ทำการซื้อขายกับลูกค้า หรือขาดโอกาสที่จะได้ต่อยอดการซื้อขายนั้นกับลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าจะเพิ่มหรือลดลงก็อยู่ที่แทคนิค และทักษะบริหารจัดการรอบตัวที่พนักงานขายจำเป็นต้องมี 
การขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว จึงเป็นศาสตร์การขายที่พนักงานขายต้องรู้ เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า พนักงานขายจะต้องล่วงรู้และสามารถวางแผนการบริหารลูกค้ารายนั้นให้อยู่หมัดในขณะที่อยู่ต่อหน้าลูกค้า เพื่อส่งผลให้การขายและการบริการลูกค้ารายนั้นประสบผลสำเร็จสูงที่สุด และที่สำคัญยังส่งผลให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนอกจาก การพัฒนาพนักงานขายให้เข้าใจในทักษะและเทคนิคต่างๆ 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขาย การบริการ การจัดการข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรอง การวางแผน ศาสตร์ในการรับ/รุกเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัว

“รับบมือกับลูกค้า ด้วยทักษะการขายและบริหารจัดการแบบประชิดตัว”

วัตถุประสงค์
พื่อสร้างแนวคิดทางการขายอย่างมีทักษะและแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าที่ถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขายให้กับลูกค้าแบบประชิดตัว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เทคนิคการขาย 
         อบรมบริการ การขายอย่างที่ปรึกษา
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตลาด 
         อบรมบริการ จิตวิทยาการสื่อสาร
         อบรมบริการ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
         อบรมบริการ วิเคราะห์การตัดสินใจของลูกค้า 
         อบรมบริการ ทักษะการสร้างความไว้วางใจ 
         อบรมบริการ ทักษะการนำเสนอ 
         อบรมบริการ การขายแบบประชิดตัว 

 เทคนิคการบริการ
         อบรมบริการ ความสำคัญของงานบริการ
         อบรมบริการ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในงานบริการ
         อบรมบริการ แรงปรารถนาสำคัญอย่างไรต่องานบริการ 
         อบรมบริการ การสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้า 
         อบรมบริการ องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
         อบรมบริการ การบริการที่เป็นเลิศทุกครั้ง 
         อบรมบริการ ทักษะการรักษาความสัมพันธ์

 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรอง
         อบรมบริการ สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียน 
         อบรมบริการ การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ 
         อบรมบริการ การมีทัศนคติที่ถูกต้องของผู้รับข้อร้องเรียน
         อบรมบริการ วิธีการป้องกันและลดข้อร้องเรียน
         อบรมบริการ เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
         อบรมบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรอง

 เทคนิคการวางแผน
         อบรมบริการ การวางแผนงานประจำวัน
         อบรมบริการ การวางแผนวิเคราะห์ลูกค้า 
         อบรมบริการ การวางแผนนัดหมายลูกค้า 
         อบรมบริการ การวางแผนบริหารเวลา

 เทคนิคการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว 
         อบรมบริการ ศาสตร์การรับและรุกเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัว 
         อบรมบริการ ศาสตร์การใช้วาทะในงานขายและงานบริการ

 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัต
         อบรมบริการ ให้โจทย์การขายในรูปแบบต่างๆที่อยู่ต่อหน้าลูกค้า 
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว 
         อบรมบริการ นำเสนอถึงการขายและการใช้เทคนิคต่างๆต่อลูกค้า
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม