หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก Sales Manager

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สินค้าและบริการที่มีให้ลูกค้าได้เลือกอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกที่ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความดุเดือดกันพอสมควร การช่วงชิงความได้เปรียบนอกเหนือไปจากแบรนด์ที่คุ้นตาเชื่อใจแล้วนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้ได้ลูกค้าซักราย เดินเข้ามาเลือกสินค้าและบริการจากองค์กรของเรา 
ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะช่วยปิดการขายให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด แถมบางครั้งลูกค้าบางรายอาจจะมีเวลาให้เรานำเสนอได้ไม่เกิน 30 – 60 วินาทีเท่านั้น การขายและปิดการขายเชิงรุกจึงเป็นวิธีการขายที่สามารถมีชัยอยู่เหนือคู่แข่งได้ในระยะเวลาที่ลูกค้ามีอยู่จำกัด และที่สำคัญ ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเลยว่าเสียเวลา 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายเชิงรุก การปิดการขาย การจัดการข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรอง การวางแผน ศาสตร์ในการรับ/รุกเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัวในเวลาที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

“ปิดการขายให้รวดเร็ว ด้วยเทคนิคการขายและปิดการขายเชิงรุก”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดทางการขายอย่างมีทักษะและเทคนิคการขายเชิงรุก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเปิดและปิดงานขายกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบในเวลาที่จำกัด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขายให้กับลูกค้าแบบประชิดตัว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ “ภายใน/ภายนอก” 
         อบรมบริการ การแต่งกายและเครื่องประดับ
         อบรมบริการ กริยาท่าทางต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตา การว่างท่วงท่า 
         อบรมบริการ การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า 
         อบรมบริการ การดูแลน้ำเสียง การปรับน้ำเสียง
         อบรมบริการ การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
         อบรมบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ฟังแล้วชวนให้เอ็นดู
         อบรมบริการ การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานขาย
         อบรมบริการ การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานขาย 

เตรียมความพร้อมด้านบริหารงานขาย
         อบรมบริการ สำรวจการขายเชิงรุกด้วยการเดินทั่วทุกพื้นที่ 
         อบรมบริการ สำรวจและจัดสรรพนักงานขายเก่า/ใหม่ 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ภาพรวมของบุคลากรทั้งหมด 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งทั้งหมด 
         อบรมบริการ วิเคราะห์การช่วยเหลือพนักงานขาย โดยใช้หลัก Hot Standby 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตำแหน่งพื้นที่การขายขององค์กร โดยใช้หลัก Core Centric 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ตำแหน่งการยืนของพนักงานขาย โดยใช้หลัก Attract Accession 
         อบรมบริการ สร้างเป้าหมายการขาย โดยใช้หลัก Extended Star

 การควบคุมดูแลพนักงานขาย 
         อบรมบริการ จัดสรรพนักงานขายตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
         อบรมบริการ การมอนิเตอร์พนักงานขายเก่า/ใหม่ 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ 60 วินาทีแรก กับผลลัพธ์ 60% 
         อบรมบริการ การ Motivate พนักงานขาย 
         อบรมบริการ การช่วยเหลือพนักงานขาย โดยใช้หลัก Hot Standby

การติดตามผล การประเมินผล และการปรับกลยุทธ์ 
         อบรมบริการ การประเมินผลงานขายต่อวัน โดยใช้หลัก SWOT 
         อบรมบริการ ปรับกลยุทธ์งานขายเชิงรุกให้สอดรับกับพฤติกรรมลูกค้าและฉีกหนีคู่แข่ง 
         อบรมบริการ ปิดการขายได้ : การบริการและการติดตามลูกค้าหลังการขาย 
         อบรมบริการ ยังปิดการขายไม่ได้ : การบริการและการติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย

เทคนิคการวางแผน 
         อบรมบริการ การวางแผนงานประจำวัน 
         อบรมบริการ การวางแผนวิเคราะห์พนักงานขาย 
         อบรมบริการ การวางแผนบริหารเวลา

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์การวางกลยุทธ์งานขาย ด้วยเวลาที่มีจำกัด 
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการขายและบริหารจัดการลูกค้าแบบประชิดตัว 
         อบรมบริการ นำเสนอถึงการขายและการใช้เทคนิคต่างๆต่อลูกค้า 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม