หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการคิดแบบก้าวหน้า และงานเพิ่มประสิทธิผล คนคิดบวก - หลักสูตร 1 วัน
(Excellent Performance & Effective Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการคิดแบบก้าวหน้า และงานเพิ่มประสิทธิผล คนคิดบวก (Excellent Performance & Effective Mindset)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในทุกองค์กรผู้บริหารมักมีความคาดหวังที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดมุ่งไปข้างหน้า และมีทักษะที่เป็นมืออาชีพ เพื่อนำศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้สามารถก้าวผ่าน ความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง
กรอบแนวคิด (Mindset)เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อ และเป็นสิ่งชี้นำความรู้สึกของคน ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นการกระทำที่อาจสอดคล้องเหมาะสม มีศักยภาพมากพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
     อบรม สัมมนา ทักษะ( Skill ) ความรู้ (Knowledge) คุณค่า (Values) และทัศนคติ( Attitude) ที่มีต่องานนั้นๆ
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงาน (Performance) อย่างชัดเจน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งทำงานอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงให้ความสำคัญอย่างมากในหลักการแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร (Psychological of Human Potential Development) ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
     อบรม สัมมนา ให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)
     อบรม สัมมนา สามารถปรับตัวและสามารถนำตนไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง(Self – Leading)
เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเป็นทีมที่เข้มแข็งและ มีผลปฏิบัติงานยอดเยี่ยมตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมอง (Change the Perspective) ของการรับรู้ ความคิด และทัศนคติในตนเอง ซึ่งมีอิทธิพลและเป็นปัจจัยโดยตรงต่อผลสำเร็จ (Success)หรือความล้มเหลวทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการปรับเปลี่ยนที่วิธีคิด คือ
     อบรม สัมมนา ต้องสามารถโค้ชตนเอง (Self - Coaching) เป็นการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
     อบรม สัมมนา สามารถคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
     อบรม สัมมนา สามารถคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
     อบรม สัมมนา มีความคิดก้าวหน้า ( Forward Thinking)
     อบรม สัมมนา เน้นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการคิดในด้านต่างๆแล้วเลือกใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
2. เพื่อสร้างเทคนิคในการฝึกฝนทักษะ และ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายและปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
สำรวจแนวคิดเรื่องการคิดแบบก้าวหน้า
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเรื่องการคิดแบบก้าวหน้า
     อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความคิด ?
     อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับงานของคุณ ?
     อบรม สัมมนา Mindset เกี่ยวข้องอย่างไรกับการคิด และความสำเร็จ
     อบรม สัมมนา ในงานของคุณ เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ สำเร็จได้อย่างไร?
     อบรม สัมมนา เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
     อบรม สัมมนา เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการคิดส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวคิดการคิดของตนเพื่อเพิ่มผลเชิงบวก
การคิดแบบก้าวหน้ากับการเพิ่มงานประสิทธิผล
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของสมอง
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลง
     อบรม สัมมนา หลักการสำคัญเกี่ยวกับการคิดแบบก้าวหน้า (Forward Thinking )
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดแบบก้าวหน้า
     อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดแบบก้าวหน้า
     อบรม สัมมนา จิตวิทยาสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
     อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จ
     อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง (ข้ออ้าง)
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การคิดแบบก้าวหน้ากับการเพิ่มประสิทธิผลของงาน
ทักษะการพัฒนาทักษะการคิดแบบก้าวหน้ากับการเพิ่มประสิทธิผลของงาน
     อบรม สัมมนา การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)
     อบรม สัมมนา การสามารถนำตนเอง (Self – Leading)
     อบรม สัมมนา การสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง (Change the Perspective)
     อบรม สัมมนา การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
     อบรม สัมมนา การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
     อบรม สัมมนา การคิดทำงานแบบเชิงรุก (Proactive Working)
     อบรม สัมมนา PDCA
     อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้ทักษะความรู้กับสถานการณ์ต่างๆ
การพัฒนาทักษะการคิดแบบก้าวหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานผ่านกระบวนการโค้ชตัวเอง (Self - Coaching)
     อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการโค้ช (Coaching)
     อบรม สัมมนา กระบวนการในการโค้ช
     อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่ได้รับจากการโค้ช
     อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตนเอง (Self - Coaching) ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการโค้ชตนเอง
     อบรม สัมมนา การคอยกำกับตนเอง ( Self -Regulation)
     อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง( Self - Motivation)
     อบรม สัมมนา Workshop: การโค้ชเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน (การคิดแบบก้าวหน้าและการเพิ่มประสิทธิผลของงาน)
     อบรม สัมมนา Role Play: การโค้ชเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน
     อบรม สัมมนา สรุปผลการเรียนรู้และสร้างแนวทางปฏิบัติของตนเอง

กรอบความคิดหลักสูตรรายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้กระบวนการ T&GC (Training and Group coaching) เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นอีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม