หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการความสูญเปล่า 7 ประการเพื่อลดต้นทุนให้องค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(7 Wastes for Cost Reduction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการความสูญเปล่า 7 ประการเพื่อลดต้นทุนให้องค์กร (7 Wastes for Cost Reduction)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การลดความสูญเปล่ามีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร
เป้าหมายหลักสำคัญประการหนึ่งขององค์กร คือ การสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีกำไรที่สูงขึ้น นอกจากการค้นหาวิธีสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นแล้ว วิธีการที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่ง ก็คือ การลดต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนที่ไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับองค์กร คือ ความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในกระบวนการต่างๆ ของการทำงาน

หนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คือ การระบุให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า คือ ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่ต้องนำมาจัดการด้วยเทคนิคการแก้ไขและปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรต่างๆ จึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และบรรลุเป้าหมายการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงบทบาทตัวเองในการมีส่วนร่วมค้นหาความสูญเปล่า และหาวิธีที่ประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถใช้เทคนิคการคิดและลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างทันทีทันใด

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการความสูญเปล่าในกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เนื้อหาหลักของการฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม