หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น

แม้ว่าเป้าหมายของกิจการก็ยังคงเป็นเรื่องกำไรและความได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อนในการบริหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารระดับของสต๊อกให้เพียงพอกับความต้องการในหลากหลายจุด หลายช่องทางตลอดทั้งซัพพลายเชน การมีสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการย่อมสร้างให้เกิดการไหลของสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการขายและเพิ่มยอดขายให้กิจการได้ แต่การมีสินค้าไม่เพียงพอและไม่ทันเวลากับความต้องการของลูกค้าส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อยอดขายและความน่าเชื่อถือของกิจการได้ แต่หากกิจการมีสินค้ามากเกินความต้องการ และเก็บไว้นานเกินไป ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการจัดเก็บ สินค้าหมดอายุ เสียโอกาสจากเงินลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการสินค้า

ดังนั้นการบริหารสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการ ให้มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนรวมต่ำ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จได้ การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการสั่งซื้อ การผลิต การเติมสินค้า และการจัดการสต๊อกที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสินค้าที่ขายเร็วและสินค้าที่ขายช้า หรือสินค้าที่ไม่ได้ขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในช่องทางต่างๆ คือกิจกรรมสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารซัพพลายเชนกิจการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจการที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสต๊อกสินค้า ตั้งแต่การการสั่งซื้อ การบริหารวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่อยู่ในหลากหลายช่องทางการจำหน่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน สร้างความตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกันในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน พร้อมทั้งมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จ ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของกิจการ
2. ตระหนักถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงาน,และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้
3. เข้าใจเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. พัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของงาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
9:00 - 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ความสำคัญของเป้าหมายองค์กรและการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา 2. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
      อบรม สัมมนา 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 4. การมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
10:30 - 12:00
      อบรม สัมมนา 5. การลดความสูญเปล่าในการทำงานให้เกิดการไหลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา 6. การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของในการบริหารสต๊อกสินค้าของกิจการ
      อบรม สัมมนา 7. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานในคลังสินค้า

13:00 - 14:30
      อบรม สัมมนา 8. เทคนิค ABC และ XYZ ในการจัดการคลังสินค้า
      อบรม สัมมนา 9. การกำหนดนโยบายสต๊อกสินค้า (Inventory Model) และการสั่งซื้อ

14:30 - 16:00
      อบรม สัมมนา 10. การประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหาสต๊อกสินค้าของกิจการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้า
      อบรม สัมมนา 11. สรุปการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม