หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Dealing with Difficult People with Self-Value)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Service / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง (Dealing with Difficult People with Self-Value)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Service

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีความพึงพอใจ และภักดีต่อสินค้าและบริการขององค์กร จึงต้องคอยรับหน้าที่ในการอธิบาย ชี้แจง ประเด็นต่างๆที่เป็นข้อสงสัย และการขอความช่วยเหลือของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ต้องมองเห็นคุณค่า (Value) ของตัวเองในบทบาทผู้ให้บริการที่ดี


การเป็นผู้ให้บริการย่อมต้องพบเจอกับบุคคลที่หลากหลาย และต้องเผชิญกับบุคคลที่ติดต่อด้วยค่อนข้างยากมีอารมณ์ในการสื่อสารและไม่เข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ทำให้เกิดข้อโต้แย้งได้ การใช้ทฤษฎีตัว U (Theory U.) ในการรับฟัง จะเข้าใจและเปิดใจลูกค้าได้ โดยไม่รีบตัดสินสิ่งที่ได้ยิน เป็นการห้อยแขวนและรับฟังจนจบกระบวนการ ก็สามารถจูงใจลูกค้าให้มีเหตุผลได้

การบริหารจัดการอารมณ์ของลูกค้าและอารมณ์ของตัวเอง (EQ) จึงเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก โดยการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Change Focus) ไปอีกด้านหนึ่งด้วยมุมมองเชิงบวก บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นของตัวเองให้สู่สภาวะสมดุล เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้นวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ดำเนินการกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยอารมณ์เชิงบวกบริหารความเครียดของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบุคคลที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิคการฟังเชิงลึกให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง แล้วจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการจัดการอารมณ์ของลูกค้าและของตัวเองนำไปสู่การพูดคุยด้วยเหตุผล บรรลุความต้องการร่วมกันได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง กับสถานการณ์จริง เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value)
       องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
       การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (รู้เขา)
       การเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้ให้บริการ (รู้เรา)
       การสร้างแรงจูงใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       กิจกรรม : เทคนิคการให้บริการอย่างมีคุณค่า
การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่ติดต่อยาก (Dealing with Difficult People)
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       คุณค่าที่บุคคลแต่ละแบบให้ความสำคัญ
       การใช้ทฤษฎีตัว U (Theory U) กับการฟังลูกค้า
       เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งให้ลูกค้าเข้าใจ
       กิจกรรม : สร้างบทสนทนากับลูกค้าแต่ละแบบ
การใช้คุณค่า (Value) ในตัวเองจัดการอารมณ์เชิงลบ
       ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
       เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับการสื่อสาร
       การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงาน
       Role Playing : เทคนิคจัดการอารมณ์เชิงลบกับสถานการณ์ต่างๆ
การบริหารความเครียดด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง (Chang Focus)
       การเรียนรู้และเข้าใจความเครียด (Stress)
       กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมุมมองใหม่ (E+R=O)
       การปรับเปลี่ยนจุดจดจ่อเป็นเชิงบวก (Change Focus)
       เทคนิคบริหารจัดการความเครียด (Stress Management)
       กิจกรรม : กระบวนการบริหารจัดการความเครียดของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง