หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Dealing with Difficult People with Self-Value)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Service / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดการอารมณ์ลูกค้าด้วยคุณค่าในตัวเอง (Dealing with Difficult People with Self-Value)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Service

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีความพึงพอใจ และภักดีต่อสินค้าและบริการขององค์กร จึงต้องคอยรับหน้าที่ในการอธิบาย ชี้แจง ประเด็นต่างๆที่เป็นข้อสงสัย และการขอความช่วยเหลือของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ต้องมองเห็นคุณค่า (Value) ของตัวเองในบทบาทผู้ให้บริการที่ดี


การเป็นผู้ให้บริการย่อมต้องพบเจอกับบุคคลที่หลากหลาย และต้องเผชิญกับบุคคลที่ติดต่อด้วยค่อนข้างยากมีอารมณ์ในการสื่อสารและไม่เข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ทำให้เกิดข้อโต้แย้งได้ การใช้ทฤษฎีตัว U (Theory U.) ในการรับฟัง จะเข้าใจและเปิดใจลูกค้าได้ โดยไม่รีบตัดสินสิ่งที่ได้ยิน เป็นการห้อยแขวนและรับฟังจนจบกระบวนการ ก็สามารถจูงใจลูกค้าให้มีเหตุผลได้

การบริหารจัดการอารมณ์ของลูกค้าและอารมณ์ของตัวเอง (EQ) จึงเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก โดยการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Change Focus) ไปอีกด้านหนึ่งด้วยมุมมองเชิงบวก บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นของตัวเองให้สู่สภาวะสมดุล เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้นวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ดำเนินการกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยอารมณ์เชิงบวกบริหารความเครียดของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบุคคลที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิคการฟังเชิงลึกให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง แล้วจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการจัดการอารมณ์ของลูกค้าและของตัวเองนำไปสู่การพูดคุยด้วยเหตุผล บรรลุความต้องการร่วมกันได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง กับสถานการณ์จริง เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value)
       องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
       การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (รู้เขา)
       การเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้ให้บริการ (รู้เรา)
       การสร้างแรงจูงใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       กิจกรรม : เทคนิคการให้บริการอย่างมีคุณค่า
การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่ติดต่อยาก (Dealing with Difficult People)
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       คุณค่าที่บุคคลแต่ละแบบให้ความสำคัญ
       การใช้ทฤษฎีตัว U (Theory U) กับการฟังลูกค้า
       เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งให้ลูกค้าเข้าใจ
       กิจกรรม : สร้างบทสนทนากับลูกค้าแต่ละแบบ
การใช้คุณค่า (Value) ในตัวเองจัดการอารมณ์เชิงลบ
       ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
       เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับการสื่อสาร
       การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงาน
       Role Playing : เทคนิคจัดการอารมณ์เชิงลบกับสถานการณ์ต่างๆ
การบริหารความเครียดด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง (Chang Focus)
       การเรียนรู้และเข้าใจความเครียด (Stress)
       กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมุมมองใหม่ (E+R=O)
       การปรับเปลี่ยนจุดจดจ่อเป็นเชิงบวก (Change Focus)
       เทคนิคบริหารจัดการความเครียด (Stress Management)
       กิจกรรม : กระบวนการบริหารจัดการความเครียดของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง