หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Technical Standardization Organizations to develop 5S)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5S)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?
2. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว
3. Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว
4. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ
5. การสร้างมาตรฐานกลาง
6. Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา
7. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง
8. การสร้างมาตรฐานพื้นที่
9. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่
10. Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา
11. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส
12. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม