หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง - หลักสูตร 1 วัน
(Job Evaluation and Classification)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง (Job Evaluation and Classification)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทน ที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการ ที่ให้เหล่า HR ได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ แต่ปัญหาของภาควิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR นักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติต้องการวิชาการ

วัตถุประสงค์
ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง 
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน 
สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้
สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบประเมินค่างาน (Job Evaluation) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน 
หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน 

       การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) 
       การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างาน และวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ 
       Quantitative Method 
       Qualitative Method 
       กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด ตั้งแต่การออกแบบขึ้นเองจนถึง เครื่องมือชั้นนำ 

การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร 
การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างาน
วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน 
เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน
 
       การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน 
       การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน 
       การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน 

Workshop การฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานและจัดระดับงาน 
ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน 
ฝึกปฏิบัติการเขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้อง 
การฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานและจัดระดับงาน


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม