หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำ KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(KPIs for enhancing the effectiveness and achieving the organization?s target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการจัดทำ KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        การบริหารจัดการในองค์กรมีการนำเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือหลักที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ KPIs หรือตัวชี้วัดผลงานหลัก ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน แต่ปัญหาคือหลายองค์กร บุคลากรยังไม่ทราบว่าจะจัดทำหรือตั้ง KPIs อย่างไร ดังนั้น หากได้ทราบเทคนิคการจัดทำ การพัฒนา KPI จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรซึ่งทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารงานในองค์กร รวมทั้งประสบ ความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตั้ง KPI ที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ KPI ของแผนก/ของตนเองเพื่อทำเป็น Action Plan เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ KPI ได้และเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการบริหารงานในองค์กรปัจจุบันมีอะไรบ้าง
KPI คืออะไร และสัมพันธ์อย่างไรในระบบบริหารงานในองค์กร
การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรสู่ KPI ในระดับต่างๆ
ประเภทของการชี้วัดความสำเร็จ
กำหนด KPI จากอะไรได้บ้าง
Smart KPI มีลักษณะอย่างไร
Workshop ฝึกตั้ง KPI ของหน่วยงาน และในตำแหน่ง (Department KPI & Individual KPI)
ประโยชน์ของ KPI มีด้านไหนบ้าง
การออกแบบพัฒนา KPI และตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เทคนิคการนำผล KPI มาทำเป็น Action plan เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยใช้หลัก PDCA และ 5W2H
Workshop ฝึกการนำ KPI เป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) ตามหลัก PDCA และ 5W2H
แนวทางติดตามผล และประเมินผล
สรุปประเด็นการเรียนรู้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Group Discussion Brain Storming และฝึกทำผ่านการปฏิบัติจริง โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและสามารถนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ได้

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำ KPIการตั้งเป้าหมายKPIs

แสดงความคิดเห็น