หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ด้วยการทำธุรกิจในปัจจุบันได้มีการผลิตสำหรับส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หรือการผลิตที่ตอบสนองลูกค้าต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าตรวจหรือเยี่ยมชมโรงงานจากลูกค้าต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความมีตัวตนของโรงงานและเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิต การการันตีเรื่องคุณภาพสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้สถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย เป็นการสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงาน ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำโครงการ 5ส เพื่อความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถรักษาการทำโครงการ 5ส ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   โดยการดำเนินงานสำหรับกิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน สร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ 
   วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง คือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง
   เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการทำ 5ส รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญการในงานด้านการตรวจประเมินด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการทำ 5ส ของโรงงานเป็นไปด้วยความยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง หลักการและเทคนิคในการตรวจ 5ส วิธีการตรวจ การให้คะแนน การเสนอแนะข้อปรับปรุง
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน อันมีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
ความสำคัญของการตรวจให้คะแนน 
แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 5ส 
หลักการและเทคนิคในการตรวจประเมิน 
หัวข้อการตรวจประเมิน 
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน 
มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสำนักงาน 
มาตรฐานส่วนกลาง (Central) 
มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ (Operation Area) 
การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
Roadmap 4 ขั้นตอนสู่การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจ (Plan) 
       ขั้นตอนที่ 2: การลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Do) 
       ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการตรวจประเมิน (Check) 
        ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการตรวจประเมินและสร้างมาตรฐาน (Act) 
       แนวทางการให้คำแนะนำและติชมขณะตรวจพื้นที่ 
ฝึกปฏิบัติในการตรวจให้คะแนน

แนวทางในการฝึกอบรม
 อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สการบริหารจัดการการตรวจประเมิน

แสดงความคิดเห็น