หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจ 5ส - หลักสูตร 1 วัน

(5S Audit Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / เทคนิคการตรวจ 5ส

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐาน ของการทำงานที่คุณภาพประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัยรวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรม และเทคนิคการเพิ่มผลผลติอื่นๆวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมให้ บุคคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทากิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั้นคือการ ตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการดำเนิน กิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจการ ให้คะแนน การเสนอแนะข้อปรับปรุง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค การดำเนินการกิจกรรม 5ส
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปปฏิบัติและประยกุต์ใช้ในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการตรวจ 5ส 
2. วิธีการตรวจ 5ส

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยาย ถาม-ตอบ และฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
คณะกรรมการ 5ส
 คณะทำงานที่หน้าที่ตรวจ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาการตรวจประเมิน5ส

แสดงความคิดเห็น