หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving & Decision Making)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นทักษะที่มีอิทธิพล ต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร
   อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถ ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากร จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง
   เพราะฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการ ตัดสินใจไปแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมและเฉียบขาด

วัตถุประสงค์
1. ช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ 
2. ฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น 
3. ปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน 
4. เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะสั้น 
5. เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา 
6. แยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  Module 1: Discovery
      อบรม สัมมนา ปัญหาคืออะไร และ อะไรคือปัญหาขององค์กรในปัจจุบัน 
      อบรม สัมมนา การจัดหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต้ 
      อบรม สัมมนา อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากประสบการณ์จริง 
 Module 2: Dream
      อบรม สัมมนา นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับผลกระทบที่ได้รับ เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือกำหนดเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปัญหานี้หายไปในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่ซับซ้อนวิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง 
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง 
 Module 3: Design
      อบรม สัมมนา การเขียนสาเหตุและรากเหง้าของปัญหา…ใช้อะไรดี 
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาอย่างขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกต่อไป…ทำอย่างไร 
      อบรม สัมมนา การป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ…ทำอย่างไร 
      อบรม สัมมนา การวัดผลลัพธ์การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ…วัดอย่างไร 
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ทำบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององค์กร ทำง่ายๆ ได้อย่างไร 
 Module 4: Destiny
      อบรม สัมมนา ร่วมมือกันลงมือทำในการแก้ปัญหา 
      อบรม สัมมนา ปัญหาที่กำลังจะแก้ ใคร ส่วนงานไหนเข้าใจและรู้ลึกที่สุด 
      อบรม สัมมนา กำหนดคนแก้ไข หรือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม 
      อบรม สัมมนา ภาพรวมของการคิดที่ใช้รับมือกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
      อบรม สัมมนา กระบวนการคิด (Thinking Process) 
      อบรม สัมมนา ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
      อบรม สัมมนา ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking) 
      อบรม สัมมนา ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box) 
      อบรม สัมมนา ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
      อบรม สัมมนา การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
      อบรม สัมมนา กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ 
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
      อบรม สัมมนา หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย) 
      อบรม สัมมนา การดักจับความคิด (Idea spotting) 
      อบรม สัมมนา กระบวนการจัดลำดับความคิด 
      อบรม สัมมนา เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร” 
      อบรม สัมมนา เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่” 
      อบรม สัมมนา เทคนิค “ตรงกันข้าม” 
      อบรม สัมมนา เทคนิค “Mind Map”ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ Problem Solving & Decision Making เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่อง Problem Solving & Decision Making ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม