หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในความสำคัญของเป้าหมาย และทำเป้าหมายให้มีความชัดเจน พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแลตั้งอกตั้งใจอยู่กับการทำงานเพื่อบรรลุมันให้ได้ ทุกๆ วัน ไม่สนใจปัญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู่ แต่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ต้องการมองเป้าหมายอย่างมั่นใจ
ความสามารถของคุณในการตั้งเป้าหมาย คือทักษะสำคัญของความสำเร็จ หลายคนยังคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เพราะเป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ เขาจะมีความสุขที่ได้ดำเนินการเพื่อไปถึงฝันโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ 
การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ จะทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้ค่อนข้างแน่นอน เช่น
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
       วางแผนให้ละเอียด
       ลงมือปฏิบัติทันที
       จดจ่ออยู่กับเป้าหมาย
       มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานและตรวจสอบ วัดผลลัพธ์ได้ 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีพลังในเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบต่อเป้าหมายให้เป็นความคิดเชิงบวก โดยมองเห็นคุณค่าของเป้าหมายได้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพิชิตเป้าหมาย (KPI) ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal)
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
       คุณสมบัติและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       Workshop: สร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

การทำงานเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย (KPI)
       เป้าหมาย แผนงาน ลงมือทำ
       หลุมพรางทางความคิดการบรรลุเป้าหมาย
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       Workshop: แนวทางการพิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงกลยุทธ์
       เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและท้าทาย
       วางแผนการทำงานอย่างมีระบบ
       ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
       ปฏิบัติงานตามแผน
       จดจ่อกับเป้าหมาย (KPI) อย่างต่อเนื่อง
       ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม
       ประเมินและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
       กรณีศึกษา: การทำงานเชิงกลยุทธ์

สุดยอดเทคนิคการพิชิตเป้าหมาย (KPI)
       เป้าหมายเป็นของเราแน่นอน
       สร้างแรงปรารถนากับเป้าหมาย
       มุ่งความสนใจที่เป้าหมายมากกว่าอุปสรรค
       สนุกกับการทำงานมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
       ความสำเร็จคือเป้าหมายของเรา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมายการทำงานเชิงกลยุทธ์KPI

แสดงความคิดเห็น