หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(KPI)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในความสำคัญของเป้าหมาย และทำเป้าหมายให้มีความชัดเจน พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแลตั้งอกตั้งใจอยู่กับการทำงานเพื่อบรรลุมันให้ได้ ทุกๆ วัน ไม่สนใจปัญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู่ แต่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ต้องการมองเป้าหมายอย่างมั่นใจ
ความสามารถของคุณในการตั้งเป้าหมาย คือทักษะสำคัญของความสำเร็จ หลายคนยังคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เพราะเป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ เขาจะมีความสุขที่ได้ดำเนินการเพื่อไปถึงฝันโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ 
การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ จะทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้ค่อนข้างแน่นอน เช่น
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
       วางแผนให้ละเอียด
       ลงมือปฏิบัติทันที
       จดจ่ออยู่กับเป้าหมาย
       มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานและตรวจสอบ วัดผลลัพธ์ได้ 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีพลังในเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบต่อเป้าหมายให้เป็นความคิดเชิงบวก โดยมองเห็นคุณค่าของเป้าหมายได้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพิชิตเป้าหมาย (KPI) ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal)
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
       คุณสมบัติและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       Workshop: สร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

การทำงานเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย (KPI)
       เป้าหมาย แผนงาน ลงมือทำ
       หลุมพรางทางความคิดการบรรลุเป้าหมาย
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       Workshop: แนวทางการพิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงกลยุทธ์
       เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและท้าทาย
       วางแผนการทำงานอย่างมีระบบ
       ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
       ปฏิบัติงานตามแผน
       จดจ่อกับเป้าหมาย (KPI) อย่างต่อเนื่อง
       ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม
       ประเมินและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
       กรณีศึกษา: การทำงานเชิงกลยุทธ์

สุดยอดเทคนิคการพิชิตเป้าหมาย (KPI)
       เป้าหมายเป็นของเราแน่นอน
       สร้างแรงปรารถนากับเป้าหมาย
       มุ่งความสนใจที่เป้าหมายมากกว่าอุปสรรค
       สนุกกับการทำงานมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
       ความสำเร็จคือเป้าหมายของเรา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมายการทำงานเชิงกลยุทธ์KPI

แสดงความคิดเห็น