หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Technicians working together as a team and creating a positive attitude to work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Technicians working together as a team and creating a positive attitude to work)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          งานจะสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากทีม คำว่า “Team Work” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีของงานนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การที่รวมกันเป็นทีมงานที่เป็นเลิศได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำของทีม และผู้นำทีมนั้นจะต้องมีทักษะความสามารถทั้ง Hard Skill และ Soft Skills เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยที่สำคัญประการแรกคือ ต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีของการนำ การเชื่อมประสานเพื่อขับเคลื่อนให้ทีมทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและหมั่นสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการทำงานเป็น การอยู่ร่วมกัน การสร้างความอยู่รอด ต่อยอด เพื่อความยั่งยืนของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคชองการบริหารทีม ไปรับใช้และสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการทำงาน และสร้างความคิดดี ความริเริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของทีม
วัตถุประสงค์ของการสร้างทีม
บทบาทและความสามารถของหัวหน้าทีม
Workshop 1: บทบาทของทีม
กลยุทธ์ในการสร้างทีม
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ทักษะการฟัง ทักษะการสื่อสาร
การทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายโดยการแยกประเภทคน DISC Model
Workshop 2 กิจกรรมทำแบบทดสอบ DISC Test
การแบ่งทีมตามวัตถุประสงค์ของงาน
       ทีมแก้ไขปัญหา (Problem - Solving Teams)
       ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams)
       ทีมที่ทำงานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams)
Workshop 3: กิจกรรมการการ Set Team เพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
การพัฒนาทีมงาน
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
พนักงาน
หัวหน้างาน
ทีมงาน
ผู้ที่สนใจ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม