หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Technicians working together as a team and creating a positive attitude to work)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          งานจะสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากทีม คำว่า “Team Work” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีของงานนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การที่รวมกันเป็นทีมงานที่เป็นเลิศได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำของทีม และผู้นำทีมนั้นจะต้องมีทักษะความสามารถทั้ง Hard Skill และ Soft Skills เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยที่สำคัญประการแรกคือ ต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีของการนำ การเชื่อมประสานเพื่อขับเคลื่อนให้ทีมทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและหมั่นสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการทำงานเป็น การอยู่ร่วมกัน การสร้างความอยู่รอด ต่อยอด เพื่อความยั่งยืนของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคชองการบริหารทีม ไปรับใช้และสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการทำงาน และสร้างความคิดดี ความริเริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของทีม
วัตถุประสงค์ของการสร้างทีม
บทบาทและความสามารถของหัวหน้าทีม
Workshop 1: บทบาทของทีม
กลยุทธ์ในการสร้างทีม
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ทักษะการฟัง ทักษะการสื่อสาร
การทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายโดยการแยกประเภทคน DISC Model
Workshop 2 กิจกรรมทำแบบทดสอบ DISC Test
การแบ่งทีมตามวัตถุประสงค์ของงาน
       ทีมแก้ไขปัญหา (Problem - Solving Teams)
       ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams)
       ทีมที่ทำงานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams)
Workshop 3: กิจกรรมการการ Set Team เพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
การพัฒนาทีมงาน
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
พนักงาน
หัวหน้างาน
ทีมงาน
ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกการทำงานเป็นทีมTeam work

แสดงความคิดเห็น